Ohlédnutí za kongresem Lékař 2022

Nabízíme vám stručný souhrn poznámek z uplynulého ročníku kongresu pro ambulantní praxi Lékař 2022, který se uskutečnil 9.–10. října v Praze pod záštitou České lékařské akademie a naší odborné společnosti. Z programu, který tradičně sestavila MUDr. Hana Kurzová, vybíráme:

Blok Očkování

MUDr. Alena Šebková demonstrovala, proč je očkování proti lidským papillomavirům (HPV) jedním z celosvětově nejvýznamnějších preventivních programů a proč proti HPV očkovat i chlapce.  
MUDr. Zdeněk Zíma představil novinky z kongresu ESPID (European Society For Paediatric Infectious Diseases) týkající se mj. covid-19 a MIS-C/PIMS u dětí podle subtypů viru, věnoval se souvislostem covid-19 s jinými infekcemi či hepatitidám neznámé etiologie popsaným u dětí poprvé v dubnu 2022 ve Skotsku, kolem nichž je stále více otázek než odpovědí. 
Nové možnosti v očkování dětí i dospělých, především proti meningokokům, invazivním pneumokokovým onemocněním a klíšťové encefalitidě, představila na základě platných doporučení a úhradových pravidel MUDr. Zuzana Blechová.

Satelitní sympozium společnosti PMI Science 
Bylo věnováno snižování rizika u dospělých kuřáků, kteří nedokážou nebo nechtějí s kouřením přestat. Přednášející – prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MUDr. Jana Unar Winklerová a MUDr. Miroslava Petroušová prezentovali data z preklinických i klinických studií bezdýmých alternativ tabáku a místo, které tyto výrobky našly v Doporučeních pro léčbu závislosti na tabáku v ordinaci PL.

Přednáška Je léčba na psychiatrii stigma?
Program prvního dne zakončil prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., podle nějž česká společnost chová zřejmě vůči psychiatrii (pacientům i zdravotníkům) větší předsudky než Západní Evropa, mezi důsledky stigmatizace patří sociální vyloučení duševně nemocných a horší dostupnost zdravotní péče.

Blok Pediatrie – včasná diagnostika
Od 1. ledna letošního roku v ČR běží celonárodní pilotní program, který nově rozšířil paletu novorozeneckého screeningu o dvě sice vzácná, zato velmi závažná onemocnění – o spinální svalovou atrofii (SMA), o které přednášel doc. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., a o těžkou kombinovanou imunodeficienci (SCID), jež byla tématem sdělení prof. MUDr. Anny Šedivé, DSc. 
O tom, co nabízí včasná prevence v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se vším, co z toho plyne, přednášela na závěr bloku MUDr. Alena Šebková.

Blok Emoce v medicíně 
Nabídl kombinaci vědeckých poznatků s hlubším filozofickým zamyšlením. Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., PhD., posluchače provedl problematikou fyziologie a patofyziologie emocí coby vnějšího projevu motivací. 
Pohled na emoce z pohledu algeziologa nabídla doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D., která mj. demonstrovala, že dobře načasovaná a vhodně zvolená léčba chronické bolesti snižuje riziko vzniku deprese, a naopak dobře rozpoznána a léčená deprese může bránit rozvoji chronické bolesti. Je pravděpodobné, že antidepresiva mohou mít vliv i na délku přežití. 
Úvahu o významu pozitivního myšlení přinesl prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., ve své přednášce na téma emoce z pohledu chirurga.  Připomněl mj., že i placebo má efekt, je-li podáno laskavou rukou, a že to nejcennější, co lékař může pacientovi dát, jsou informace a naděje.

Blok České asociace sester
Hlavním tématem přednášky PhDr. Tamary Hrachovinové byl problémový pacient v ordinaci – a autorka ukázala, že tato „nálepka“ sama o sobě nic neznamená, protože „problémovost“ je dána souhrou více činitelů. 
Nejhorším možným výsledkem této souhry je agresivní osoba ve zdravotnickém zařízení. Ryze praktický pohled na tuto problematiku nabídl bezpečnostní poradce Vít Baloušek. Připomněl citát antického básníka Quinta Horatia Flacca „Šťasten, koho cizí nebezpečí činí opatrným“, a vysvětlil, proč je tzv. security management důležitý v každém zdravotnickém zařízení – tom velkém i v docela malém. 
Jindra Pavlicová se závěrem zamyslelaí nad tím, jak vnímá pacient chování lékaře a sestry v ordinaci, a zdůraznila, že pacient sice neumí plně posoudit správnou léčbu ani správný ošetřovatelský postup, ale dobře vycítí atmosféru z toho, jak se zdravotníci chovají k sobě navzájem.

Blok Imunologie 

Doc. MUDr. Petr Čáp věnoval velký prostor tomu, co znamená léčba alergií dnes. Jako malou ochutnávku vybíráme praktické doporučení pro správnou volbu antihistaminika, které by mělo mít rychlý nástup účinku (do 1 hod.), dlouhodobý efekt (24 hod.), žádné interakce, výbornou snášenlivost a nemělo by působit somnolenci (takže dithiaden to není…). 
Tělesná zátěž jako dávkovaná forma stresu v prevenci a léčbě byla tématem druhé přednášky v podání doc. MUDr. Jiřího Radvanského, CSc., podle nějž je tělovýchovné lékařství obor, který má za úkol „vychovávat tělo“ tak, aby se pozitivně adaptovalo na opakovaný zátěžový stres, tedy používá pohyb jako základní lék. Riziko „nepohybu“ je totiž i u komorbidních pacientů větší než případné riziko z fyzické zátěže.

Blok Gynekologie 
MUDr. Radovan Vlk zrekapituloval infekční onemocnění těhotných v ordinaci praktického lékaře a jejich management s ohledem na to, zda se jedná o infekce „běžné“ (bez přímé hrozby prematurity), infekce s teratogenním potenciálem či infekce s možným vertikálním přenosem.  
MUDr. Zuzana Čepická Líbalová se se pro změnu věnovala tématu gynekologických infekcí v ordinaci praktického lékaře. Připomněla, že nejčastěji je vaginální dyskomfort způsobem dysmikrobií, pro jejíž diagnostiku i klasifikaci je doporučeno využít mikroskopický odečet. V praxi se dosud často nesprávně indikuje kultivace, která ale nezachytí nic jiného než fyziologickou součást mikrobiomu a je naopak příčinou nadužívání vaginálních antibiotik, a tím i dalších budoucích dysmikrobií.

Blok Urgentní medicína 
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., se ještě jednou, tentokrát z jiného úhlu pohledu, vrátila k otázce emocí, a to v přednášce problematický pacient na urgentním příjmu. Její poznatky z komunikace s pacienty a jejich příbuznými ve vypjatých situacích urgentní medicíny jsou nepochybně inspirativní i pro všechny další odbornosti. 
Program bloku i celého kongresu Lékař 2022 uzavřel MUDr. Ondřej Rennet se svou přednáškou (která je i apelem k mezioborové diskusi) na téma jak nepřeplnit urgentní příjem -– spolupráce s ambulantní sférou i pacienty. Autor demonstroval konkrétní problémy, které (neúmyslně) urgentním příjmům působí praktický lékař, který za sebe při nepřítomnosti neurčí zástup, upozornil na důsledky nedostupnosti ambulantních specialistů a paraklinických vyšetřovacích metod či suboptimální dostupnosti lékařské péče v zařízeních ošetřovatelské péče s následnými nadbytečnými transporty klientů z těchto zařízení do nemocnic.