Navštívili jsme za Vás

Lékař 2021 – předkongresový blok Komunikace o očkování

Zajímá vás, co považuje vakcinolog prof. Roman Prymula za hlavní mýty ohledně očkování proti covid-19? Jak odpovídal na otázky herce, režiséra, rodiče a pacienta Milana Šteindlera? Hledáte přehledné desatero komunikace (nejen) o očkování? A víte, s čím nám v tom mohou pomoci Medici PRO očkování? To vše bylo obsahem bloku, který pro předvečer nového kongresu pro ambulantní praxi Lékař 2021 připravila OSPDL ČLS JEP.

Více v článku

Vadné držení těla, sedavé chování, digitální závislosti a jejich dopad na zdraví dětí

Praktické postřehy z konference (17.–18. září), jejímž organizátorem byl tým spolku Lokomoce a která se konala pod záštitou ministerstva zdravotnictví a naší odborné společnosti, přináší MUDr. Miroslava Sulovcová, členka nově založené publikační pracovní skupiny OSPDL ČLS JEP.

Více v článku

Týden mozku 2021: Třináctá komnata ženského pití

V souvislosti s protipandemickými opatřeními, která na dlouhý čas ochromila běžné fungování společnosti, nabyla na významu nepochybně i problematika zneužívání alkoholu. „I proto možná nastala ta pravá chvíle znovu otevřít některá tabuizovaná témata – například pití u tzv. zelených vdov nebo u žen na mateřských dovolených,“ navrhl v rámci přednáškového odpoledne Týdne mozku 2021 prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Více v článku

Zdravotnické fórum: syndrom CAN

V sobotu 9. června se v pražském Paspově sále uskutečnilo další ze Zdravotnických fór pořádaných OSPDL ČLS JEP. Téma diskusního mezioborového setkání bylo tentokrát obzvláště závažné a bohužel i aktuální – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte neboli syndrom CAN (Child Abuse and Neglect).

Více v článku

Efektivní podpora zdraví v sociálně vyloučených lokalitách

Státní zdravotní ústav (SZÚ) v rámci své činnosti pořádá každoročně setkání zaměřená na možnosti podpory zdraví. V tomto roce se již 6. ročník konference konal 21. června a tématem byla podpora zdraví v sociálně vyloučených lokalitách. Zástupci Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP jsou na konferenci každoročně zváni, což vnímáme jako projev velmi dobrých vztahů a spolupráce mezi námi a SZÚ.

Více v článku

Výroční zasedání EAP

Ve dnech 7.–8. prosince 2018 se v Bruselu konalo výroční zasedání Evropské akademie pediatrů (EAP). Z jeho programu v jednotlivých sekcích připravila stručný souhrn MUDr. Gabriela Kubátová, delegátka EAP.

Více v článku

Aktuality z Hradeckých vakcinologických dnů

V České republice je každým rokem několik tisíc dětí hospitalizováno v důsledku preventabilních infekčních onemocnění, přičemž několik z nich zemře, a rozhodně tuto nedobrou situaci nezlepší individuální očkovací schémata. Pro optimální ochranu jednotlivce i veřejného zdraví je třeba využívat standardní schémata sestavená na základě evidence-based medicine.

Více v článku

Odmítání očkování, novodobá hrozba – tisková konference ČLS JEP

Vakcínami preventabilní onemocnění sužovala lidstvo od prvopočátku. A ještě v první polovině minulého století představovaly infekční nemoci nejčastější příčinu úmrtí dětí již v nejútlejším věku. Ve 20. století však došlo k velkému pokroku v medicíně a očkování se zařadilo mezi nejvýznamnější opatření prevence a šíření nákaz. „Bohužel se aktuálně dostáváme do postmoderní doby a výdobytky moderní medicíny začínáme stále více zpochybňovat, popírat, a vracíme se ‚k přírodě‘. Není to však návrat k přírodě, nýbrž do éry, kdy lidé na infekční nemoci umírali.“

Více v článku

Odmítání očkování = globální zdravotní hrozba

Hned šest rizik souvisejících s infekčními chorobami zařadila Světová zdravotnická organizace mezi 10 největších hrozeb pro globální zdraví v r. 2019. Jedná se o odmítání očkování, riziko chřipkové pandemie, rozvoj antimikrobiální rezistence a dále o infekce HIV, ebolou, a horečkou dengue. Minimálně první tři hrozby se tedy bezprostředně dotýkají i nás… „Bohužel, v zemích tzv. západní civilizace jsme ztratili pokoru k životu,“ konstatovala 18. dubna v průběhu tiskové konference věnované očkování obecně a konkrétně ochraně před invazivními pneumokokovými onemocněními MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D., z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha. Připomněla, že podle vydání listu The Guardian z 24. ledna letošního roku je až polovina (!) všech rodičů s malými dětmi vystavena dezinformacím o očkovacích látkách na sociálních sítích a že nejčastějším důvodem k tomu dítě neočkovat je strach z vedlejších účinků. „Přitom 2–3 miliony lidí ročně ve světě umírají na nemoci preventabilní očkováním a 1,5 milionu by mohlo být zachráněno už jen tím, kdyby proočkovanost populace dosáhla 90 a více procent,“ uvedla MUDr. Blechová.

Více v článku

Vyslechnuto v Senátu

Dne 20. května proběhlo v reprezentativních prostorách Senátu Parlamentu ČR veřejné slyšení na téma Podpora kojení. V auditoriu bylo hojné zastoupení představitelek zájmových sdružení a občanských společností prosazujících větší zájem společnosti o problematiku kojení. Nechyběli ani zástupci odborných společností ČLS JEP a ministerstva zdravotnictví. Celé slyšení bylo hojně podporováno neziskovou organizací Spokojení, a to včetně spolupráce na organizaci.

Více v článku

Kongres Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC)

Kongres Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC)V rámci projektu AVAST jsem se účastnila jako zástupce PLDD 16. celosvětového kongresu Evropské asociace pro paliativní péči, který se konal v Berlíně koncem května.

Více v článku

Péče o děti a dorost s duševní poruchou v ČR

Společná tisková konference Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z. s., konaná v pražském Lékařském domě 26. září, upozornila na některé systémové, ale i ryze praktické otázky spojené s péčí o duševní zdraví dětí a dorostu v ČR.

Více v článku

Dětský lůžkový hospic není „dům na umírání“

Seminář Aktuální výzvy v dětské paliativní péči, pořádaný 16. září t. r. MUDr. Lumírem Kantorem, předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP, se zaměřil zejména na aktuální výzvy, které brání dalšímu rozvoji potřebné a kvalitní služby v této oblasti. Seminář otevřel mimo jiné i zásadní téma systémového řešení respitní a dlouhodobé lůžkové péče pro děti se závažným, život limitujícím onemocněním.

Více v článku

Výroční zasedání Americké neurologické akademie

Neurologické symptomy u PIMS a studie vývoje dětí matek s léčenou epilepsií během těhotenství, to jsou dvě z témat, která jsme zhlédli v on-line programu letošního kongresu AAN 2021 Virtual Annual Meeting.

Více v článku

ESPID 2021: Školní docházka sama o sobě podíl dětí s koronavirem nezvýšila

Z analýzy prezentované na právě skončeném výročním zasedání European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) vyplývá, že poté, kdy se v červnu loňského roku po celostátním lockdownu v Anglii vrátily do lavic 1. a 6. ročníky základních škol – celkem více než milion dětí – nedošlo v celé skupině dětí školního věku k nárůstu počtu potvrzených infekcí SARS-CoV-2 a nelišilo se ani procento pozitivních oproti dětem 2.–5. ročníku, které do školy tehdy zatím nenastoupily.

Více v článku