Navštívili jsme za Vás

Konference dětské paliativní péče

Program letošní konference pořádané 23.–24. listopadu v překrásných kulisách Zámeckého návrší v Litomyšli Sekcí dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Institutem Pallium byl inspirován Evropskou chartou paliativní péče o děti a mladé lidi, kterou vypracovala a vydala Evropská asociace paliativní péče (EAPC). Smysl a poslání charty v Litomyšli představila její hlavní spoluautorka prof. Julia Downingová, výkonná ředitelka International Children’s Palliative Care Network (ICPCN).

Více v článku

Pár postřehů z letošního kongresu ESPID

Ve dnech 8.–12. května jsme se zúčastnili kongresu Evropské společnosti pro dětské infekční nemoci (ESPID). Již tradičně se tato setkání nevěnují pouze problematice ryze evropské, ale mají ambice dotknout se epidemiologické situace v celém světě, což zejména v posledních letech s masivní migrací do Evropy nabývá na významu. V programu se objevila sdělení věnovaná TBC, oportunním infekcím a infekcím u imunokompromitovaných dětských pacientů. Přednášky o covid-19 jsou od minulých let ještě stále významnou částí programu, ale organizátoři nezapomněli ani na jiné celosvětově významné infekce, jako jsou rickettsiózy, malárie či hemoragické horečky. Velmi zajímavé byly i přednášky o preventabilních nemocech – poliomyelitidě, pertusi či spalničkách – a o vývoji epidemiologie v Evropě, ale i celosvětově.

Více v článku

Ohlédnutí za Mezioborovým kongresem PLDD

První Mezioborový kongres PLDD proběhl v Praze ve dnech 9.–10. června. I přes bohatou účast se nesl v přátelském až rodinném duchu a také odborný program musíme velmi pochválit. Při vynikající odborné úrovni dokázali přednášející svá témata i elegantně zasadit do běžné problematiky praxí praktických dětských lékařů, na což ze srovnatelných akcí takovéto velikosti nejsme zvyklí. Věřím proto, že nadcházející ročník tuto svoji jedinečnost uchová a přiláká ještě více dětských praktiků.

Více v článku

Seminář v PSP ČR o nedostatku léků

MUDr. Pavla Hromádková přináší postřehy ze semináře konaného 28. února v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Při analýze příčin současné situace se mimo jiné ukázalo, že ze stávající platné legislativy ČR jasně nevyplývá, kdo je za dostatečné dodávky léků právně zodpovědný. Ministr zdravotnictví chce od farmaceutických firem vyšší garance a od lékáren rovnoměrnější distribuci.

Více v článku

Sněmovní seminář o perinatální paliativní péči

Odborný seminář pořádaný 31. ledna Ing. Janem Bartoškem, místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve spolupráci s Perinatálním hospicem Dítě v srdci a Sekcí dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, která byla zároveň odborným garantem programu, poukázal na systémové nedostatky v organizaci a poskytování perinatální paliativní péče v ČR.

Více v článku

Lékař 2023 – o managementu praxí, šikovných aplikacích i umění komunikace

Kongres pro ambulantni praxe pořádaný již třetím rokem s mottem „Hledejme, co nás spojuje“ se letos uskutečnil netradičně brzy, již 14. ledna, zato však po letech covidových opatření v ryze tradičním formátu – totiž „tváří v tvář“. Pro vás, kteří jste nemohli přijet do Prahy, nabízíme stručnou rekapitulaci toho nejzajímavějšího, co v programu odeznělo.

Více v článku

Ohlédnutí za kongresem Lékař 2022

Nabízíme vám stručný souhrn poznámek z uplynulého ročníku kongresu pro ambulantní praxi Lékař 2022, který se uskutečnil 9.–10. října v Praze pod záštitou České lékařské akademie a naší odborné společnosti.

Více v článku

Ohlédnutí za pediatrickým kongresem

Ve dnech 11.–15. října proběhl v Ostravě kongres České pediatrické společnosti ČLS JEP. MUDr. Zdeněk Zíma připomíná, že akci kolegové již několik let koncipují jako setkání všech lékařů, jejichž specializace je zaměřena na pacienty dětského věku. Z toho důvodu k organizaci kongresu přizvali stejně jako v minulých letech také SPLDD ČR a naši odbornou společnost. Jejich pozvání ke spolupráci jsme rádi přijali jako vstřícné gesto, protože obecná pediatrie je koneckonců základem našeho oboru.

Více v článku

Lékař Talk: Očkování dětí proti chřipce

Od 10. října tohoto roku platí aktualizace doporučení České vakcinologické společnosti, podle níž se děti mladší než 9 let, které nebyly v minulosti očkovány proti chřipce, očkují dvěma dávkami stejné vakcíny v minimálním intervalu 4 týdnů. I to bylo 25. října tématem on-line podvečerního setkání z cyklu Lékař Talk.

Více v článku

Lékař 2022: Pediatrie – včasná diagnostika

Od 1. ledna letošního roku v ČR běží celonárodní pilotní program, který nově rozšířil paletu novorozeneckého screeningu o dvě sice vzácná, ale velmi závažná onemocnění – spinální svalovou atrofii (SMA) a těžkou kombinovanou imunodeficienci (SCID). Nejen problematice screeningů, ale obecně včasné diagnostice u pediatrických pacientů byl věnován 10. září jeden z bloků kongresu Lékař 2022.

Více v článku

Aktuality z Hradeckých vakcinologických dnů

V České republice je každým rokem několik tisíc dětí hospitalizováno v důsledku preventabilních infekčních onemocnění, přičemž několik z nich zemře, a rozhodně tuto nedobrou situaci nezlepší individuální očkovací schémata. Pro optimální ochranu jednotlivce i veřejného zdraví je třeba využívat standardní schémata sestavená na základě evidence-based medicine.

Více v článku

Výroční zasedání Americké neurologické akademie

Neurologické symptomy u PIMS a studie vývoje dětí matek s léčenou epilepsií během těhotenství, to jsou dvě z témat, která jsme zhlédli v on-line programu letošního kongresu AAN 2021 Virtual Annual Meeting.

Více v článku

ESPID 2022 – co zaznělo v bloku o covid-19, PIMS a long-covid

MUDr. Jiří Bufka sledoval výstupy z letošního kongresu European Society For Paediatric Infectious Diseases. Z dostupných dat vyplývá, že děti a dospívající vykazují obecně mírnější příznaky po infekci SARS-CoV-2 ve srovnání s dospělými. Přesto je u dětí covid-19 ve srovnání s chřipkou spojen s vyšší mírou hospitalizací a klinických intervencí. PIMS je závažné akutní onemocnění, které se vyskytuje u dětí zhruba 2–6 týdnů po expozici SARS-CoV-2, jehož příčinou je komplexní aktivace imunitního systému.

Více v článku

Odmítání očkování = globální zdravotní hrozba

Hned šest rizik souvisejících s infekčními chorobami zařadila Světová zdravotnická organizace mezi 10 největších hrozeb pro globální zdraví v r. 2019. Jedná se o odmítání očkování, riziko chřipkové pandemie, rozvoj antimikrobiální rezistence a dále o infekce HIV, ebolou, a horečkou dengue. Minimálně první tři hrozby se tedy bezprostředně dotýkají i nás… „Bohužel, v zemích tzv. západní civilizace jsme ztratili pokoru k životu,“ konstatovala 18. dubna v průběhu tiskové konference věnované očkování obecně a konkrétně ochraně před invazivními pneumokokovými onemocněními MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D., z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha. Připomněla, že podle vydání listu The Guardian z 24. ledna letošního roku je až polovina (!) všech rodičů s malými dětmi vystavena dezinformacím o očkovacích látkách na sociálních sítích a že nejčastějším důvodem k tomu dítě neočkovat je strach z vedlejších účinků. „Přitom 2–3 miliony lidí ročně ve světě umírají na nemoci preventabilní očkováním a 1,5 milionu by mohlo být zachráněno už jen tím, kdyby proočkovanost populace dosáhla 90 a více procent,“ uvedla MUDr. Blechová.

Více v článku

Efektivní podpora zdraví v sociálně vyloučených lokalitách

Státní zdravotní ústav (SZÚ) v rámci své činnosti pořádá každoročně setkání zaměřená na možnosti podpory zdraví. V tomto roce se již 6. ročník konference konal 21. června a tématem byla podpora zdraví v sociálně vyloučených lokalitách. Zástupci Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP jsou na konferenci každoročně zváni, což vnímáme jako projev velmi dobrých vztahů a spolupráce mezi námi a SZÚ.

Více v článku

Vadné držení těla, sedavé chování, digitální závislosti a jejich dopad na zdraví dětí

Praktické postřehy z konference (17.–18. září), jejímž organizátorem byl tým spolku Lokomoce a která se konala pod záštitou ministerstva zdravotnictví a naší odborné společnosti, přináší MUDr. Miroslava Sulovcová, členka nově založené publikační pracovní skupiny OSPDL ČLS JEP.

Více v článku

Péče o děti a dorost s duševní poruchou v ČR

Společná tisková konference Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z. s., konaná v pražském Lékařském domě 26. září, upozornila na některé systémové, ale i ryze praktické otázky spojené s péčí o duševní zdraví dětí a dorostu v ČR.

Více v článku

Týden mozku 2021: Třináctá komnata ženského pití

V souvislosti s protipandemickými opatřeními, která na dlouhý čas ochromila běžné fungování společnosti, nabyla na významu nepochybně i problematika zneužívání alkoholu. „I proto možná nastala ta pravá chvíle znovu otevřít některá tabuizovaná témata – například pití u tzv. zelených vdov nebo u žen na mateřských dovolených,“ navrhl v rámci přednáškového odpoledne Týdne mozku 2021 prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Více v článku

Výroční zasedání EAP

Ve dnech 7.–8. prosince 2018 se v Bruselu konalo výroční zasedání Evropské akademie pediatrů (EAP). Z jeho programu v jednotlivých sekcích připravila stručný souhrn MUDr. Gabriela Kubátová, delegátka EAP.

Více v článku

Vyslechnuto v Senátu

Dne 20. května proběhlo v reprezentativních prostorách Senátu Parlamentu ČR veřejné slyšení na téma Podpora kojení. V auditoriu bylo hojné zastoupení představitelek zájmových sdružení a občanských společností prosazujících větší zájem společnosti o problematiku kojení. Nechyběli ani zástupci odborných společností ČLS JEP a ministerstva zdravotnictví. Celé slyšení bylo hojně podporováno neziskovou organizací Spokojení, a to včetně spolupráce na organizaci.

Více v článku

Lékař 2021 – předkongresový blok Komunikace o očkování

Zajímá vás, co považuje vakcinolog prof. Roman Prymula za hlavní mýty ohledně očkování proti covid-19? Jak odpovídal na otázky herce, režiséra, rodiče a pacienta Milana Šteindlera? Hledáte přehledné desatero komunikace (nejen) o očkování? A víte, s čím nám v tom mohou pomoci Medici PRO očkování? To vše bylo obsahem bloku, který pro předvečer nového kongresu pro ambulantní praxi Lékař 2021 připravila OSPDL ČLS JEP.

Více v článku

ESPID 2021: Školní docházka sama o sobě podíl dětí s koronavirem nezvýšila

Z analýzy prezentované na právě skončeném výročním zasedání European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) vyplývá, že poté, kdy se v červnu loňského roku po celostátním lockdownu v Anglii vrátily do lavic 1. a 6. ročníky základních škol – celkem více než milion dětí – nedošlo v celé skupině dětí školního věku k nárůstu počtu potvrzených infekcí SARS-CoV-2 a nelišilo se ani procento pozitivních oproti dětem 2.–5. ročníku, které do školy tehdy zatím nenastoupily.

Více v článku

Aktuální výzvy systému péče o ohrožené děti

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jsem se 19. května konala konference pořádané Nadací Sirius a Českým výborem pro UNICEF. V šesti tematických blocích prezentovalo své pohledy celkem jedenáct odborníků. Na konferenci se sešly více než dvě stovky zástupců převážně státní správy, neziskových organizací a sociálních služeb. Za OSPDL ČLS JEP se konference zúčastnila MUDr. Alena Šebková, která si z jednání pro náš Newsletter připravila několik postřehů.

Více v článku

Dětský lůžkový hospic není „dům na umírání“

Seminář Aktuální výzvy v dětské paliativní péči, pořádaný 16. září t. r. MUDr. Lumírem Kantorem, předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP, se zaměřil zejména na aktuální výzvy, které brání dalšímu rozvoji potřebné a kvalitní služby v této oblasti. Seminář otevřel mimo jiné i zásadní téma systémového řešení respitní a dlouhodobé lůžkové péče pro děti se závažným, život limitujícím onemocněním.

Více v článku

Zdravotnické fórum: syndrom CAN

V sobotu 9. června se v pražském Paspově sále uskutečnilo další ze Zdravotnických fór pořádaných OSPDL ČLS JEP. Téma diskusního mezioborového setkání bylo tentokrát obzvláště závažné a bohužel i aktuální – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte neboli syndrom CAN (Child Abuse and Neglect).

Více v článku

PAS – od včasného rozpoznání k možnostem řešení v raném věku

MUDr. Alena Šebková píše: „Ozdobou konference byla osobní účast prof. Diany Robins z Filadelfie (Drexel University), autorky úpravy dotazníku M-CHAT (jeho původní verze vznikla ve Velké Británii), který k vyšetření dětí v rámci včasného záchytu PAS používáme. Jsem pyšná na to, že paní profesorka vyslovila uznání českým dětským praktikům, že zavedli do praxe to, o co se ona snaží mezi pediatry v USA již několik let, a zatím, bohužel, marně.“

Více v článku

Odmítání očkování, novodobá hrozba – tisková konference ČLS JEP

Vakcínami preventabilní onemocnění sužovala lidstvo od prvopočátku. A ještě v první polovině minulého století představovaly infekční nemoci nejčastější příčinu úmrtí dětí již v nejútlejším věku. Ve 20. století však došlo k velkému pokroku v medicíně a očkování se zařadilo mezi nejvýznamnější opatření prevence a šíření nákaz. „Bohužel se aktuálně dostáváme do postmoderní doby a výdobytky moderní medicíny začínáme stále více zpochybňovat, popírat, a vracíme se ‚k přírodě‘. Není to však návrat k přírodě, nýbrž do éry, kdy lidé na infekční nemoci umírali.“

Více v článku

Kongres Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC)

Kongres Evropské asociace pro paliativní péči (EAPC)V rámci projektu AVAST jsem se účastnila jako zástupce PLDD 16. celosvětového kongresu Evropské asociace pro paliativní péči, který se konal v Berlíně koncem května.

Více v článku