Osud vzdělávání PLDD je teď v rukou ministra

Akreditační komise nového oboru pediatrie byla jmenována již několik měsíců po vzniku oboru a poprvé se sešla 30. 8. 2017. Pan ministr ustanovil komisi složenou na návrh České lékařské komory, České pediatrické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, od každé rovným dílem. Předsedkyní komise byla zvolena doc. Houšťková, místopředsedkyní MUDr. Cabrnochová.

Rovné zacházení, kterého se naší odborné společnosti v tomto ohledu dostalo, nás příjemně potěšilo, nicméně volba zástupců ČLK v akreditační komisi rovnováhu hlasů významně vychýlila ve prospěch zástupců „nemocniční“ pediatrie (tedy ČPS). S tímto faktem jsme opakovaně nepříjemně konfrontováni při hlasování o bodech, v nichž se nám nedaří nalézt shodu.

O podobě vzdělávání v pediatrickém kmeni se nám podařilo se zástupci ČPS najít společnou řeč. Možní i proto, že byla již dříve předjednána zástupci obou odborných společností. Na podobu vzdělávání ve specializační části bohužel nemůžeme dlouhodobě nalézt společný pohled. Jako zástupci dětských praktiků musíme trvat na dostatečné době strávené v primární péči, která bude určena pro přípravu na práci v ordinaci PLDD. Domníváme se, že je to oprávněný požadavek, protože poměr atestantů směřujících do primární péče je a bude přibližně 1 : 2 ve prospěch PLDD.

Představitelé ČPS mají naopak pocit, že vzdělávání v primární péči je nadbytečné, a upřednostňují delší pobyt školence na dětském oddělení či klinice. Ke shodě nakonec nedošlo a ministerstvo rozhodlo samo, bez ohledu na slib minimálního nepodkročitelného minima praxe v ordinaci PLDD. Celá část specializačního vzdělávání zaměřená na primární péči je tedy nyní nepovinná... Bohužel praxe potvrdila naše obavy z tohoto řešení. Hned při následujícím projednávání žádostí nemocnic o akreditace se ukázalo, že pětina jich s touto nepovinnou částí vůbec nepočítá. Část nemocnic, včetně fakultních, tedy školenců vůbec neumožní absolvovat nepovinnou část vzdělávání v ordinaci PLDD. Proti takové praxi jsme pochopitelně protestovali, a proto se jednání ve čtvrtek 16. ledna tohoto roku účastnil také pan ministr. Během celého jednání zazněly opět naš argumenty pro dostatečné zastoupení primární péče ve vzdělávacím programu. Zdůvodnění zástupců ČPS, proč je vzdělávání v primární péči zbytečné, z mého
pohledu nebylo příliš obsažné. S dostatečným vzděláváním v „nemocniční“ pediatrii nelze než souhlasit, ale nemělo by se tak dít na úkor PLDD. Dokonce by se dalo říci, že argumenty předložené kolegy z ČPS dokládají nesmyslnost „sloučení“ obou oborů.

Na jednání akreditační komise nás přišel podpořit také předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. Svačina a poslanec doc. Svoboda. Příjemným překvapením bylo, že i někteří členové komise za ČLK se přiklonili k našemu názoru a vyslovili se pro nutnost dostatečného prostoru pro primární péči v rámci vzdělávání pediatrů. V tuto chvíli zbývá jen vyčkat na rozhodnutí pana ministra, zda změní vyhlášku ve prospěch vzdělávání PLDD.


MUDr. Zdeněk Zíma