PAS – od včasného rozpoznání k možnostem řešení v raném věku

Ve dnech 29.–30. dubna jsem se zúčastnila stejnojmenné konference s mezinárodní účastí, kterou pořádalo Centrum terapie autismu PhDr. Romany Straussové, Ph.D. (mnozí ji znáte ze seminářů naší odborné společnosti), ve spolupráci s IPVZ. Garantem konference byl prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc., vedoucí subkatedry dětské a dorostové psychiatrie, a záštitu nad konferencí převzali Ing. Marian Jurečka, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, a doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Program měl vynikající odbornou úroveň, podíleli se na něm přední odborníci zabývající se poruchami autistického spektra ať už z řad zdravotníků, tak nezdravotnických profesí. OPSDL ČLS JEP se zabývá poruchami autistického spektra již několik let. Především díky našemu úsilí od roku 2016 v návaznosti na prevenci v 18 měsících provádíme plošně v našich ordinacích vyšetření za účelem včasného záchytu této poruchy. Byla jsem tedy požádána o prezentaci jeho metodiky na této konferenci. 
Ozdobou konference byla osobní účast prof. Diany Robins z Filadelfie (Drexel University), autorky úpravy dotazníku M-CHAT (jeho původní verze vznikla ve Velké Británii), který k vyšetření dětí v rámci včasného záchytu PAS používáme. Jsem pyšná na to, že paní profesorka vyslovila uznání českým dětským praktikům, že zavedli do praxe to, o co se ona snaží mezi pediatry v USA již několik let, a zatím, bohužel, marně.
Program prvního dne se věnoval teorii a praxi v péči o děti s PAS, ale i jejich rodiny (prof. Paclt: Neurovývojové aspekty infantilního autismu, Autismus – možnosti pozitivního ovlivnění dítěte, rodiny, komunity; prof. Robins: Screening detects autism in toddlers; doc. Stárková: Role pedopsychiatra v diagnostice a terapii PAS; prof. Vágnerová, doc. Janošová: Role rodičů, výsledky šetření; prof. Kennedy: Intersubjectivity – why is this concept so important for interventions; prof. Vágnerová: Rodičovství u PAS).
V programu byly prezentovány výsledky studie Raná intervence O.T.A. (autorka PhDr. Straussová) a jejich využití v praxi, kde dávají naději na další možnost účinné intervence, a tedy i zlepšení života dětí s PAS a jejich rodin. 
Program druhého dne vyplňovaly workshopy, které představily některé intervence využitelné u PAS v raném věku (O.T.A., ABA, VTI), věnovaly se dysfázii a PAS, rozpoznání PAS u batolat a předvedly i důležitou roli terapeutických pobytů v systému rodin dětí s PAS.
Vysoce emoční náboj měly tři kazuistiky dětí s PAS, které absolvovaly ranou intervenci O.T.A. Přednášeli je sami rodiče a já jsem s obdivem sledovala, jak skutečně jen a jen náročnou a systematickou prací s dítětem pod vedením zkušených terapeutů, kteří jim dodávali sílu, dokázali neuvěřitelné – vrátit své děti z hlubokého propadu (autistického regresu) do běžného života. 
Jistě, zázraky se v oblasti PAS nedějí, autismus nevyléčíme, ale soustavnou, a hlavně časně zahájenou péčí na základě včasného záchytu můžeme dosáhnout u mnohých dětí velmi pozitivních výsledků. Proto si dovolím apelovat na vás, své kolegy – věnujte se skutečně včasnému záchytu PAS podle doporučeného postupu v metodickém pokynu (k dispozici na www.ospdl.eu). Zvýšíte s tím šance na „normální“ nebo alespoň slušný život dětí s touto poruchou.


MUDr. Alena Šebková