Pasivní kouření zvyšuje riziko hypertenze u dětí

Již dřívější studie poukázaly na fakt, že expozice pasivnímu kouření v dětství má souvislost se vznikem malignit dětského věku, neurobehaviorálních poruch nebo preklinické aterosklerózy. Na výročním zasedání Pediatric Academic Societies 2019, které se uskutečnilo na přelomu dubna a května v americkém Baltimore, byly mj. prezentovány nové výsledky National Health and Nutrition Examination Survey (2007–2012) u dětí ve věku 8–17 let (průměrný věk 12,1 roku). Vyplývá z nich, že pokud byly vystaveny pasivnímu kouření a spolu s tím i nitrosaminům, specifickým metabolitům vznikajícím při hoření tabáku, měly vyšší pravděpodobnost rozvoje hypertenze. Hypertenzní stav byl definován hodnotou TK ≥ 90. percentil normy nebo 120/80 mm Hg pro děti mladší 13 let a nejméně 120/80 mm Hg pro 13leté a starší.

Mezi chlapci byl karcinogenní nitrosamin NNAL asociován se zvýšeným diastolickým TK, u dívek naopak se systolickým TK. Karcinogen NNAL má mnohem delší poločas než kotinin (metabolit nikotinu, jenž byl již v předešlých studiích spojován s vyšším TK u dětí vystavených pasivnímu kouření) – 10 až 16 dnů versus 16 až 18 hodin –, proto lze jeho měření s výhodou využít při přerušovaných expozicích tabáku v různých časových intervalech. V celém souboru činila průměrná koncentrace NNAL v moči 1,6 pg/ml, v případě sérové koncentrace kotininu to bylo 0,06 ng/ml, přičemž byly evidovány rozdíly s ohledem na etnickou a rasovou příslušnost – hispánské a černošské děti nebo děti, jejichž rodiče kouřili v domácnosti, byly uvedeným rizikům vystaveny častěji. Celkově vzato měly děti významně vyšší šanci na vznik hypertenze, pokud byly v 75. percentilu expozice pasivnímu kouření oproti těm v ≤ 25. percentilu. Je tedy zřejmé, že pasivní kouření nemá vliv pouze na dýchací systém, ale i na systém kardiovaskulární, a že důsledky zvýšeného krevního tlaku v časné adolescenci mohou přetrvávat až do dospělosti.

Primární zdroj:
Wilson K, et al "Secondhand smoke exposure and blood pressure in children and adolescents participating in NHANES" PAS 2019; 3540.5.