Péče o novorozence v podmínkách současné epidemiologické situace

Vydáno dne 3. 4. 2020

 

A/ Fyziologický novorozenec propuštěný po 72 hodinách

Řídí se vyhláškou, lze provést návštěvu v rodině za předpokladu:

1. Negativní COVID anamnézy, nepřítomnosti onemocnění v rodině

2. Dodržení hygienických doporučení – minimálně respirátor/rouška, rukavice, dezinfekce, vzdálenost 1,5 metru

3. Požadovat přítomnost maximálně dvou osob (matka, otec), které budou mít po celou dobu návštěvy nasazenou roušku

4. Zvážit délku návštěvy, lze omezit na vyšetření novorozence, zjištění základních důležitých anamnestických dat (kontrola zprávy), ostatní doporučení lze řešit následně bezkontaktní komunikací (předání písemného poučení, telefonická či mailová komunikace)

 

B/ Novorozenec propuštěný před 72 hodinami, včetně ambulantního porodu

1. Platí metodický pokyn MZ – příloha 1, v dokumentaci nutný podpis rodičů, že obdrželi informace o rizicích v období časné adaptace, o doporučení absolvovat novorozenecké screeningy – příloha 2

2. Vyšetření novorozence není rovno převzetí do péče (to stvrzujeme registrací)

3. První vyšetření by mělo proběhnout do 24 hodin od propuštění, není povinnost provádět v domácím prostředí, první vyšetření zajišťuje propouštějící lékař či rodiče dítěte

4. U novorozence po ambulantním porodu a/nebo časném propuštění probíhá péče do 72 hodin na základě odborných poznatků o rané adaptaci dítěte ( kojení – CAVE! hmotnostní spád do 10 %, hyperbilirubinemie, známky rané infekce,….)

5. Péče po 72 hodinách probíhá již standardně podle vyhlášky o preventivní péči, případně dle klinického stavu, vždy za užití OOP podle doporučení

6. Zkontrolovat provedení screeningu (každý vyšetřující) a zajistit/doporučit jeho doplnění

a) dodržet je nutné vyšetření metabolických vad mezi 48–72 hodinami života

b) screening katarakty, kyčlí, OAE – lze odložit, doplňujeme, jakmile to lze, dle situace v regionu

7. Očkování zdravých dětí bez anamnézy COVID a známek nemoci, dle Stanoviska OSPDL ČLS JEP a ČVS ČLS JEP (www.ospdl.eu)

8. Pokud převzetí časně propuštěného dítěte lékaře neúměrně kapacitně zatíží (nezvládne zajistit péči o novorozence nebo dosavadní pacienty), není povinen ho přijmout. Musí vydat potvrzení: „Pacienta jméno, RČ, nepřijímám do péče z kapacitních důvodů“

9. Vyšetření či akutní péči i bez OOP poskytujeme vždy v případě zřejmého nebo předpokládaného přímého ohrožení života dítěte

 

C/ COVID suspektní/pozitivní + bez příznaků/nemocná matka, případně COVID pozitivní bezpříznakový novorozenec

1. Pokud jeden člen rodiny má prokázanou nákazu COVID, jsou všichni ostatní ve společné domácnosti z nákazy suspektní. Postupují podle doporučení SZU – příloha 3

2. Rodičky COVID pozitivní nebo suspektní pravděpodobně budou rodit císařským řezem – CAVE! rizika v časné adaptaci, pomalejší rozvoj laktace

3. Vzhledem k technicky nedokonalým podmínkám v domácnosti (oblékání a svlékání OOP, desinfekce, dekontaminace) nedoporučujeme návštěvu ve vlastním sociálním prostředí dítěte

4. Doporučujeme pozvat na první vyšetření do ordinace:

a) pouze s jednou doprovodnou osobou, minimálně bezpříznakovou

b) poskytování péče na konec ordinačních hodin/až po běžné ordinaci (více času pro dekontaminaci)

c) péči při větším počtu COVID pozitivních novorozenců „kumulujeme“ – jedno užití OOP a kontaminace prostor, ošetříme více COVID pozitivních pacientů po sobě

d) zohlednit je třeba okolnosti (např. cestování pacienta MHD, aj.)

e) omezit kontakt pouze na klinické vyšetření dítěte, ostatní viz bod A/4.

5. Nutné užití úplné ochrany – OOP:

a) jednorázová pokrývka hlavy

b) brýle nebo štít

c) respirátor nejméně FFP2/ideálně FFP3

d) ochranný oblek nebo plášť

e) rukavice

6.Po kontaktu provést svlékání a příp. dekontaminaci podle doporučeného postupu – příloha 4

7. Dekontaminace prostor ordinace se provádí bezprostředně po odchodu pacienta/doprovodu

a) dezinfekce povrchů – přebalovací pult, kliky, madla, stoly (podlahy jen v případě kontaminace, např. zvratky, stolice, moč)

b) větrání (pozor – ne průvan!)

c) vyzáření UV světlem min. 20 minut

Doporučení k péči PLDD o novorozence – matka/dítě COVID pozitivní

1. CAVE! symptomy COVID – porucha adaptace, teplota, kašel, průjem, zvracení, změna chování novorozence, změna barvy, neprospívání – indikace k hospitalizaci a vyšetření COVID

2. Novorozenci bez klinických projevů – po uzdravení nemocného člena rodiny má novorozenec 14 dní „karanténu“, poté indikováno provést kontrolní vyšetření na COVID-19 (serologické vyšetření či nasopharyngeální /a rektální/ výtěr na PCR vyšetření SARS-CoV-2 v odstupu nejméně 1–5 dní)

3. Po překonání onemocnění se postupuje obdobně, první vyšetření nejdříve po 5 dnech

4. Zdrojem infekce mohou být pleny (stolice, moč), aerosol při pláči aj.

Doporučení k péči o novorozence doma – matka COVID pozitivní/nemocná

1. Prioritní výživa je kojení, kontraindikováno jen při kritickém průběhu nemoci u matky

2. Během péče a kojení jen nutná úzkostná hygiena – mytí rukou, desinfekce, rouška, desinfekce prsů

3. Oddělení matky od dítěte jen při vážném průběhu nemoci, který znemožňuje matce péči o dítě (ev. vyžaduje intenzivní péči o novorozence), pak přebírá péči zdravý otec

4. Dítě spí cca 1–2 m od lůžka matky

5. Pravidelná desinfekce povrchů, klik, přebalovacího pultu atd.

 

D/ Pokud ordinace není vybavena OOP podle bodu C/5.,

nemůže novorozence z COVID pozitivní rodiny přijmout do péče. Po nechráněném kontaktu (bez doporučených OOP) lékař musí na 14 dní do karantény a může pracovat pouze bezkontaktně. Preventivní péči bez vyšetření přímým kontaktem nelze doporučit. Distanční sledování prospívání, edukace o výživě a péči jsou možné, ale nenahrazují plnohodnotnou preventivní péči. Pokud pacient žádá potvrzení o nepřijetí do péče – „Pacienta jméno, RČ, nepřijímám do péče z důvodů uvedených v § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb.“

 

Přílohy:

Příloha 1 – Metodický pokyn MZ – Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Příloha 2 – Potvrzení informace rodičům a reverz

Příloha 3 – Doporučení SZÚ - Prevence a hygienická opatření proti šíření onemocnění, pokud jsou v domácí péči osoby s podezřením nebo potvrzeným onemocněním koronaviry

Příloha 4 - Doporučený postup svlékání a oblékání OOP pro přímý kontakt s pacientem COVID pozitivním

Příloha 5 – Teoretické podklady doporučení