Plán obnovy PLDD – urgentní úkol

Současná situace v období pandemie covid-19 ukázala již zcela jasně nebezpečí rozpadu primární dětské péče v ČR. Věkové složení PLDD a s tím související morbidita již v současné době ohrožuje fungování ordinací. Každý výpadek zhoršuje již tak snižující se dostupnost primární pediatrické péče. Pokud by měla vzniknout podobná pandemie v horizontu 3–5 let, je reálné, že tato péče o děti nebude zajištěna. Tomuto výhledu bohužel nahrává i dosavadní realita nenaplňování rezidenčních míst a malá ochota mladých lékařů vstupovat do primární péče v souvislosti s nedostatečným vzděláním v rámci současně platného vzdělávacího oboru Pediatrie.

Kde vidíme řešení?

1. Lékařské fakulty (LF)
Naprosto zásadní je motivace studentů vybrat si pediatrii, potažmo PLDD. V tomto předpokládáme zapojení naší katedry, ustanovení koordinátorů výuky na jednotlivých fakultách, zvýšení počtu školitelů v jednotlivých krajích. Výuka pediatrie a praktického dětského lékařství musí být kvalitní na všech fakultách. K tomu je nezbytná spolupráce nemocničních kolegů a nás.  

2. Rezidenční místa
Motivace absolventů vybrat si v rámci pediatrie delší praktickou přípravu a získat odvahu jít do praxe PLDD v podstatě vyplývá z motivace na LF. Z druhé strany je nutná motivace seniorních PLDD – zjednodušené podmínky pro získání akreditace (splněno), na straně MZ ČR pak rychlé zpracování žádostí, administrativní nenáročnost, adekvátní smluvní podmínky, finanční podmínky (vzdělávání nesmí být pro seniora alespoň ztrátové, neřku-li, že by na něj měla zbýt odměna…). Stále je ve hře úvaha o cestě dotace za rezidentem.
Nutná je podpora školících seniorních PLDD ze strany zdravotních pojišťoven (za určitých podmínek již funguje). Podpora rezidentů a akreditovaných pracovišť by měla jít i ze strany krajských úřadů v podobě krajských stipendií – již od studia LF, podpora rezidentů i školitelů. (funguje částečně, v některých krajích).

3. Vzdělávací program Pediatrie
Trváme na tom, že současný program pediatrie nesplňuje obsahem vzdělávání ve dvou oborech. Příprava pro budoucí PLDD je naprosto nedostatečná, povinná praxe v ordinaci PLDD pouze tříměsíční. Bohužel přes opakovanou žádost jsme z MZ neodbrželi informaci   o počtu mladých kolegů, kteří mají v části specializační volitelnou 6měsíční praxi u PLDD. Ale troufáme si říci, že to je mizivé procento, pokud vůbec… Náplň je nutné upravit. Potvrzuje to i rozhovor předsedkyně OSPDL ČLS JEP s předsedou spolku Mladí lékaři. I ti již totiž vnímají, že vzdělávání pro výkon samostatné praxe v primární péči je nedostatečné a je důvodem, proč mladí kolegové do praxe jít nechtějí. Vzdělávací program musí poskytnout kvalitu nejen pro práci v nemocnici, ale musí poskytnout dostatek informací a především praktické výuky, včetně mimolékařských dovedností, garantující schopnost samostatného vedení lékařské praxe.

4. Urgentní saturace stávající sítě 
Existující kvalifikační kurz není dostatečnou saturací skomírajícího terénu, přestože o kurz je zájem. Byť někteří kolegové si ho „dělají tzv. do foroty“. Je třeba velmi rychle uvážit další možnosti, které se rýsují.

5. Další rozvoj vzdělávání
Vzdělávání, včetně vzdělávání rezidentů, je cestou jasného potvrzení, že praktické dětské lékařství je svébytným oborem, který má své místo jako základ zdravotnického systému, stejně jako ostatní obory primární péče. Snad tento fakt podpoří i učebnice Praktické dětské lékařství, která jde v těchto dnech do tisku.

6. Podpora „profese“ PLDD
Stejně tak jako OSPDL ČLS JEP se snaží rozvíjet odbornou úroveň PLDD, snaží se SPLDD ČR rozvíjet profesní stránku našeho fungování. Mnohé se podařilo a daří, jsou jistě ještě možné rezervy, v řešení kterých budeme kolegům rádi nápomocni.

(- Podpora sítě PLDD ze strany zdravotních pojišťoven, přednostně generační obměna.

 - Podpora malých praxí, venkovských praxí, praxí v nevyhledávaných lokalitách.

 - Finanční zabezpečení, jistota příjmů (úhradová vyhláška).

 - aj.)

Nově zvolený výbor OSPDL ČLS JEP má před sebou i další úkoly, kterým se hodlá ve volebním období 2021–2024 přednostně věnovat. Naším cílem je aktivizovat mladé lékaře   a zapojit je zejména do vzdělávacího a publikačního procesu. Bude pokračovat tvorba praktických doporučených postupů a návrhů nových výkonů, rozvíjet chceme i užší mezioborovou spolupráci a spolupráci s pacientskými organizacemi.

Ke splnění těchto úkolů, které se bytostně dotýkají nás všech, předpokládáme spolupráci se SPLDD ČR.


MUDr. Alena Šebková