Pokuty za neočkování v Evropě fungují, ale mají své limity

Časopis Pediatrics přináší ve svém prvním letošním vydání výsledky epidemiologické studie (Olivia Vaz et al.), podle nichž je povinné očkování v evropských zemích prokazatelně spojeno s vyšší mírou imunizace populace a nižším výskytem případů spalniček a černého kašle. Pro svoji studii autoři soustředili data o očkování proti spalničkám z let 2006–2015 a o očkování proti pertusi z let 2006–2016 z databáze Vaccine European New Integrated Collaboration Effort. Pro hodnocení míry imunizace a míry incidence spalniček a pertuse byly využity záznamy Světové zdravotnické organizace (WHO).

Sledováno bylo celkem 29 evropských zemí – v těch s povinným očkováním byla míra proočkovanosti proti spalničkám o 3,71 procentního bodu (95% interval spolehlivosti [CI] 1,68–5,74) vyšší než v zemích, které tak striktní očkovací politiku neměly. V případě pertuse byla při stejném porovnání míra proočkovanosti vyšší o 2,14 procentního bodu (95% CI 0,13–4,15). To se odrazilo v podobě numericky silného trendu směrem k nižší incidenci spalniček (upravený poměr míry incidence [aIRR] 0,38, 95% CI 0,13–1,16) i pertuse (aIRR 0,30, 95% CI 0,07–1,30). Poměrně široké rozpětí intervalu spolehlivosti je dáno především skutečností, že mezi všemi 29 sledovanými zeměmi jich mělo ve studovaném období povinnou vakcinační politiku jen sedm. Ovšem v těch z nich, které nepřipouštěly výjimky z očkovacího kalendáře z jiných než medicínských důvodů, byl v porovnání se zbytkem statisticky významně potvrzen dramaticky nižší výskyt spalniček (aIRR 0,14, 95% CI 0,05–0,36). Podobný trend byl zaznamenán i u výskytu pertuse (aIRR 0,30, 95% CI 0,07–1,30), statistické významnosti však nedosáhl.

Podle autorů doprovodného editorialu časopisu Pediatrics (Sean O'Leary, Yvonne Maldonado) je to pochopitelné a souvisí to s vzorci chování daného původce onemocnění. Zatímco virus spalniček inklinuje k vytváření ohnisek nákazy, Bordetella pertussis je v populaci distribuována v čase relativně stabilně. Proto jsou ohniska epidemie spalniček v Evropě (i v USA) spojena více s komunitami rodičů, kteří své děti odmítají dát očkovat, zatímco na vyšším výskytu případů pertuse se podílí více různých faktorů.

Studie také poukázala na skutečnost, že mezi nástroji pro zvýšení míry proočkovanosti se jako jednoznačně nejúčinnější ukazují být finanční sankce za nedodržení povinností. Uplatňovalo je šest zemí ze sedmi, které nepřipouštěly výjimky z očkování z jiných než medicínských důvodů (v průběhu studie se počet těchto zemí snížil, protože ČR a Lotyšsko výjimky časem zavedlo). Nejvyšší finanční postih za neočkování byl uplatňován v Maďarsku (1600 eur), nejnižší v Bulharsku (150 eur).

V těch zemích, které pokuty důsledně uplatňovaly, se to projevilo nižší mírou výskytu spalniček (aIRR 0,14, 95% CI 0,05–0,39) i pertuse (aIRR 0,42, 95% CI 0,18–0,98). Každých 500 eur pokuty ve zmíněné studii znamenalo zvýšení proočkovanosti proti spalničkám o 0,8 procentního bodu (95% CI 0,50–1,15) a proti pertusi o 1,1 procentního bodu (95% CI 0,95–1,30). „Důležité je, že finanční sankce mohou být zároveň spravedlivé, protože je zřejmé, že zdravotní péče o osoby neočkované z rozhodnutí rodičů představuje zbytečnou finanční zátěž pro systém zdravotní péče,“ píší O'Leary a Maldonado ve svém editorialu. Ovšem i finanční sankce mají své limity. Např. australská politika „No Jab No Pay“ (česky by to mohlo znít třeba „bez píchnutí ani kačku“) přijatá v roce 2016 byla založena na tom, že rodiny, které nedaly své děti očkovat, nemohly čerpat daňové výhody a úlevy. Uplatňování programu na jedné straně vedlo k rekordnímu nárůstu proočkovanosti, na straně druhé se však ukázalo, že skuteční odpírači očkování patřili dvakrát častěji, než je v populaci obvyklé, k socioekonomicky vyšším vrstvám, takže finanční sankce neměly na jejich jednání valný dopad.

Jan Kulhavý

Zpracováno podle: Vaz O, et al. Mandatory Vaccination in Europe, Pediatrics 2020; DOI: 10.1542/peds.2019-0620.

O'Leary S, Maldonado Y, Vaccination policies and disease incidence across the pond: implications for the United States, Pediatrics 2020; DOI: 10.1542/peds.2019-2436.