Pokyn ke zvýšené bdělosti ohledně poliomyelitidy

Na počátku května vydala hlavní hygienička ČR metodické usměrnění ke zvýšené surveillance poliomyelitidy. Stalo se tak v návaznosti na zprávu 31. pohotovostního výboru pro hrozbu poliomyelitidy o znepokojení ze šíření divokého polioviru 1, včetně jeho přeshraničního přenosu (Afghánistán a Pákistán). Jako znepokojující uvádí výbor také záchyt onemocnění virem odvozeným z vakcinačního viru v zemích, kde již byla poliomyelitida považována za vymýcenou. Patrně k tomu dochází v souvislosti s významným poklesem proočkovanosti. V souvislosti s migrací je zmíněn i záchyt 3 případů paralyzující poliomyelitidy na západě Ukrajiny způsobené virem derivovaným od vakcinačního kmene 1, 2 a 3. 
V této souvislosti hlavní hygienička připomíná povinnost hlášení, další diagnostiky (zjištění příčiny, resp. vyloučení poliomyelitidy) a případné izolace u všech případů akutně vzniklé chabé obrny u dětí do 15 let (s výjimkou parézy n. facialis) a všech případů podezření na poliomyelitidu bez omezení věkem. V těchto případech platí povinnost izolace nemocného a hlášení krajské hygienické stanici (KHS) – provádí se bezodkladně, nejlépe telefonicky. Orgán KHS pak zajistí epidemiologické šetření a případnou izolaci a postexpoziční očkování osob v úzkém kontaktu s nemocným. Lékařské sledování kontaktů se provádí po celou dobu inkubace, tj. 35 dní. 
Jako podezřelé případy označujeme každou akutně vzniklou parézu či jen oslabení svalové síly bez prokázané jiné etiologie, se zachovalým čitím. 
V České republice se nemoc od roku 1960 nevyskytla, a i v rámci aktivního sledování enterovirů v odpadních vodách není v současnosti poliovirus zachycován (jsme tedy „polio free“). V souvislosti s migrační krizí sice neočekáváme zavlečení nemoci na území ČR, ale vzhledem dlouhému vylučování viru u oslabených osob (až 60 dní) a častému inaparentnímu průběhu nákazy až u 80 % malých dětí nelze opětovný výskyt poliomyelitidy na našem území ani vyloučit. Proto je důležité na tuto nemoc opět pomýšlet v diferenciálně diagnostických rozvahách a dodržovat postupy epidemiologické bdělosti. 

Pokyn hlavní hygieničky ČR v plném znění najdete
ZDE


MUDr. Zdeněk Zíma