Problematika týraného dítěte v doporučeních Radiologické společnosti ČLS JEP

„Když jako zdravotníci pojmeme podezření, že byl náš dětský pacient vystaven fyzickému násilí, čelíme mnoha výzvám. Komunikovat s jeho rodinou v této situaci je bezpochyby velmi náročné. Jsme si vědomi toho, že vyslovením podezření na proběhlé násilí vystavíme celou rodinu nepříjemným dopadům. Dále, má-li být možnost fyzického týrání řádně vyšetřena, potřebujeme, aby s námi spolupracovali kolegové mnoha dalších lékařských odborností, protože tato úloha přesahuje možnosti lékaře jako jednotlivce. A vidina toho, že bychom se mohli stát součástí trestního řízení s nejistým výsledkem, může být pro mnohé odstrašující. 
Hlavou se nám mohou honit nejrůznější obavy. Co když se týrání nepotvrdí, nemohu být nařčen/-a z křivého obvinění? Nebo – nebudu nařčen/-a ze způsobené újmy, protože jsem indikoval/-a speciální, potenciálně rizikové, rentgenové vyšetření? Odpověď zní v obou případech ‚ne‘. I přes všechny zmíněné těžkosti je nutné postavit se na stranu dětí,“ píše se v úvodu publikace Postavme se na stranu dětí – doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě. Jejími autory jsou MUDr. Eliška Popelová a MUDr. Martin Kynčl, Ph.D., z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, spolu s JUDr. Šárkou Špeciánovou z Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK.

Z úvodu publikace dále vybíráme:
„Z výzkumů vyplývá, že pokud není týrání rozpoznáno včas, ve více než polovině případů se opakuje. Mnohé studie prokázaly, že násilí na dětech se může postupem času stupňovat a skončit až smrtí, pokud jako lékaři nevyužijeme první příležitost k podrobnému vyšetření. Pokud tedy coby zdravotníci pojmeme podezření, že se dítě stalo obětí fyzického násilí, musíme provést nezbytné kroky k tomu, abychom toto podezření potvrdili, nebo vyvrátili. A velmi důležitou roli v tom hrají právě zobrazovací metody. Mimo to jsme povinni své podezření hlásit orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Zobrazovací metody jsou při podezření na týrané dítě velmi významnou součástí vyšetřovacího procesu. Mohou odhalit klinicky němé poranění skeletu, centrálního nervového systému i břicha. Mohou poskytnout jasný důkaz o traumatickém původu léze. Mnohdy odhalí změny, které mají vysokou specificitu pro týrání. Umožňují také stanovit přibližné stáří traumatických změn. V neposlední řadě potom mohou ozřejmit jiné příčiny stavu pacienta. Přínosů radiologických metod lze plně využít pouze, pokud jsou vybrány vhodné zobrazovací modality ve správný čas, při vyšetření jsou zvoleny optimální technické parametry, je kladen důraz na vysokou kvalitu zobrazení, nálezy jsou interpretovány objektivně a v souladu s dostupnými vědeckými poznatky, a je vypracována taková radiologická zpráva, která může obstát i při následném trestním řízení.“


Ing. Jana Tlapáková


Publikaci Postavme se na stranu dětí – doporučení pro využití zobrazovacích metod při podezření na týrané dítě, je možno bezplatně stáhnout z webu Radiologické společnosti ČLS JEP
ZDE