Proč a jak požádat o akreditaci ordinace PLDD

Akreditací jako procesem se rozumí posouzení odborné a provozní kvality pracoviště. V tomto konkrétním případě se posuzuje schopnost lékaře a pracoviště vyškolit svého nástupce – mladšího PLDD. Hodnocení provádí ministerstvo zdravotnictví a po úspěšném posouzení je pracoviště označeno jako akreditované pro vzdělávání v oboru pediatrie (PLDD). 
Výhodou plynoucí ze získání akreditace je přiznání bonifikace většiny zdravotních pojišťoven ke kapitační platbě (1 Kč). Další je možnost přípravy svého nástupce v ordinaci PLDD, nebo možnost předávání zkušeností získaných v průběhu svojí praxe mladším kolegům. Nevýhodou je zatížení administrativou při žádání o uznání akreditace, s níž bychom vám rádi pomohli právě v tomto článku. Hlavní výhodou akreditace je však možnost ucházet se o dotaci na vzdělávání, nazvanou rezidenční místo. Blíže se k rezidenčním místům vrátíme v závěru. 

Kdo může žádat o akreditaci

O akreditaci žádá vždy držitel registrace k poskytování zdravotní péče. V případě OSVČ je to tedy sám lékař, který provozuje praxi svým jménem. U právnických osob je to subjekt, který je poskytovatelem zdravotních služeb. Akreditace se však vztahuje ke školiteli – lékaři se specializovanou způsobilostí a praxí minimálně 3 let v ordinaci PLDD. Kromě osoby školitele posuzuje akreditační komise MZ ČR také další personální a věcné vybavení pracoviště a počet registrovaných pacientů. V neposlední řadě je důležitým kritériem přiznání akreditace rozsah ordinační doby. Konkrétní podmínky přinášíme v následující tabulce.


Kromě těchto striktně určených podmínek se přihlíží k osobě školitele. Lékař školitel musí na pracovišti pracovat v úvazku nejméně 0,5 a být schopen předávat kromě praktických zkušeností také znalosti pediatrie na podkladě medicíny založené na důkazech. Na tomto místě bychom rádi zdůraznili, že v předatestační přípravě pediatra není prostor pro postupy nedostatečně podložené vědeckými poznatky (zejména jde o homeopatii). 

Jak požádat o akreditaci

O akreditaci je nutné žádat zvlášť pro vzdělávání v pediatrickém kmeni a zvlášť pro specializační vzdělávání v pediatrii. 
• Žadatel vyplní na webu interaktivní formulář na adrese https://akrform.mzcr.cz/zadost/.


• Zvolíme tlačítko „Základní kmen pro lékaře“.

• Formulář vyplníme podle skutečnosti.

Několik rad, jak formulář vyplnit:

– Název kmene: pediatrický.
– Vymezení kmene: doporučujeme žádat o celý.
– Počet školicích míst: doporučujeme žádat o maximum, tj. o 2 (není nutné skutečně naplnit),
– smluvní zařízení pro teoretickou část: doporučujeme IPVZ. Lékař v přípravě není vázán toto volbou, tj. může praktickou část absolvovat podle vlastní volby. Naše odborná společnost preferuje v zájmu jednotné praxe v rámci celé ČR centrální teoretickou přípravu v IPVZ (i s přihlédnutím ke komplikující vzdálenosti pro mimopražské uchazeče). 
– Při realizaci celého vzdělávání ve kmeni uvádíme smluvní pracoviště pro lůžkovou část praktické přípravy.


• Po vyplnění formuláře nakonec vygenerujeme a stáhneme žádost.
• Vytištěná žádost se podává písemně s kolkem hodnoty 1000,- Kč 
• K žádosti je třeba přiložit prosté kopie (neověřené) následujících dokladů (nikdy neposílat originály):

1. kopie dokladů
o odborné a specializované způsobilosti školitele 
– atestační diplom a/nebo 
– potvrzení o specializované způsobilosti, 

2. kopie Rozhodnutí o udělení oprávnění poskytování zdravotních služeb

– registrace KÚ, 
– souhlas KÚ s personálním a věcným vybavením,

3. kopie Výpisu z obchodního rejstříku
(pouze u právnických osob)
– výpis z obchodního rejstříku,
– zakladatelské listiny,

4. kopie smlouvy o spolupráci s jiným zařízením k zajištění povinné praxe 

– smlouva s lůžkovým zařízením o uskutečnění vzdělávání v pediatrickém kmeni – může být „okresní“ nemocnice (I. typu), měla by mít také akreditaci,
– veřejný příslib IPVZ k uskutečňování teoretické části přípravy – dostupný na https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/verejny-prislib

5. vyplněný formulář dotazníku k žádosti 

– ke stažení na adrese
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/1740/39954/Dotazn%C3%ADk_2018_kmen_PEDIATRICK%C3%9D.docx,
– dotazník se vyplňuje za každé jednotlivé pracoviště jako doložení personálního a věcného vybavení,
– vyplňujeme jen kolonky týkající se ordinace PLDD,
– součástí je také tabulka počtu pacientů celkově + podle věkových skupin,
– informace o technickém vybavení pracoviště = splňuje podmínky vyhlášky + např. CRP a jiné POCT analyzátory, spirometr, bilirubinometr, EKG, USG, refraktometr aj.,
– součástí je jako příloha 2. Strukturovaný profesní životopis školitele,
u právnických osob, pokud není školitel vlastníkem, je nutné doložit právní vztah školitele k subjektu (pracovní smlouvu),

6. plán vzdělávání v základním kmeni 

– vyplníme interaktivní formulář na adrese: https://akrform.mzcr.cz/plan/,


– vyplníme ve všech kolonkách smluvní lůžkové zařízení, jen poslední č. 5 ponecháme vlastní pracoviště,
– pokud žádáme jen o akreditaci na část vzdělávacího programu, odstraníme přebytečné položky – ačkoliv se to může zdát jako komplikace, doporučujeme nasmlouvat celý vzdělávací program, pokud by nebyla vůle ze strany lokální okresní nemocnice, všechny přímo řízené nemocnice MZ ČR (fakultní) mají uzavírat rámcové smlouvy s PLDD bez zbytečných překážek,
– pro teoretickou část vzdělávacího programu doporučujeme IPVZ (viz výše) – pro lékaře v přípravě tato volba není závazná, tj. může kurzy absolvovat dle svého uvážení,
– plán nakonec vygenerujeme a vytiskneme.

Vytištěnou žádost se všemi přílohami, kolkem a přiloženou elektronickou formou na CD nebo flash disku posíláme jako doporučený dopis na adresu ministerstva zdravotnictví:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2 


K žádosti o akreditaci ke vzdělávání ve specializační části je nutné podat další formulář žádosti na adrese https://akrform.mzcr.cz/zadost/ s dalším kolkem v hodnotě 1000 Kč


Stejně jako v žádosti o akreditaci ve kmeni doporučujeme žádat o akreditaci na celé specializační vzdělávání, maximální počet míst (2), a pro teoretickou část vybrat IPVZ. 


Stejně jako u žádosti o akreditaci na vzdělávání ve kmeni nakonec žádost vygenerujeme  a vytiskneme, 
– přílohy jsou také stejné jako u žádosti o akreditaci pro vzdělávání ve kmeni,
– liší se jen formulář pro vzdělávací plán na adrese https://akrform.mzcr.cz/plan/,
– pro část stáže na JIP, oddělení II. typu a perinatologickém centru je nutné zvolit smluvní lůžkové pracoviště, které splňuje podmínky, respektive má akreditaci (fakultní či krajské pracoviště) – 6 měsíců,
– pro stáž na oddělení I. typu („okresní“ nemocnice) je nejlepší regionální spolupráce.


Vyplněnou žádost s kolkem opět i s přílohami a elektronickou podobou žádosti na CD nebo flash disku odesíláme na ministerstvo zdravotnictví, adresa je výše. 

Vzdělávání na akreditovaném pracovišti

V ordinaci PLDD je třeba dodržovat podmínky při vzdělávání lékaře. Rozdíly mezi lůžkovým zařízením a ordinací PLDD jsou již na první pohled zřejmé. Vzhledem k tomu, že lékař vzdělávající se ve kmeni má omezené kompetence a musí pracovat pod dozorem školitele (lékař je přítomen v zařízení, fyzicky dostupný do 15 minut), je využití takového lékaře v běžné praxi PLDD velmi omezené. Lékař sice může pracovat, ale školitel musí být stále přítomen v ordinaci a musí být dostupný do 15 minut s radou či pomocí. Možnosti využití lékaře v přípravě se rozšiřují až po absolvování kmene, kdy je vyžadován pouze dohled školitele (lékař musí být nepřetržitě telefonicky dostupný, fyzická dostupnost stačí do 30 minut), tedy školitel nemusí být v ordinaci trvale přítomen. Z tohoto důvodu byl také koncipován dotační titul „Rezidenční místo“, protože jinak by nebylo možné vzdělávání v ordinaci PLDD provádět z ekonomických důvodů (pracovat sám nemůže, ale mzdové náklady jsou). Nicméně i ve specializační části jsou kompetence lékaře v přípravě omezené. Školenec může provádět samostatně jen ty výkony, které mu dovolí (nejlépe písemně) školitel, nebo které stanoví vyhláška, ale vždy se souhlasem školitele (pokud mu školitel některý výkon výslovně zakáže, nejlépe písemně, školenec ho vykonávat nesmí). Základním kamenem všech omezení práce lékaře v přípravě je skutečnost, že školenec odpovídá za svou práci plně jen v případě, že pro daný výkon měl dostatečné vzdělání (např. resuscitace), nebo že mu výkon školitel dovolil nebo nařídil provést. Ve všech ostatních případech nese vždy díl odpovědnosti za školence jeho školitel. 

Vzdělávání se uskutečňuje vždy v daném právním rámci. Tedy školenec je buď zaměstnancem akreditovaného pracoviště, nebo je uzavřena smlouva o vzdělávání se zaměstnavatelem školence. Doporučujeme také skutečnost, že je pracoviště akreditováno a předpokládá se provádění výkonů dalším lékařem, zohlednit v případné úpravě Pojistné smlouvy o Odpovědnosti za škodu provozovatele zdravotnického zařízení. 

Rezidenční místa (RM)

Jde o dotační titul zřízený za účelem sanování nákladů vzdělávání lékařů převážně v ambulantním provozu (pracovní uplatnění lékaře vzdělávajícího se ve kmeni je minimální, ale mzdové náklady jsou přesto nezbytné). Dotace má pokrývat právě náklady na mzdu, vzdělávání (školící akce, vzdělávací akce, stáže) a ostatní náklady (ochranné prostředky, pracovní oděv, aj.). V oborech s kritickým nedostatkem lékařů je dotace využívaná také k podpoře zájmu o vzdělávání v oboru. O dotaci se může ucházet jen pracoviště s akreditací (tj. oprávněním školit). Dotace na rezidenční místa vypisuje MZ ČR vždy na počátku roku, zájemci o dotaci se přihlásí a MZ ČR následně vybere ze zájemců podle místních podmínek v místě působení akreditovaného pracoviště a dalších kritérií. Pro pediatrii je vypisováno každoročně 100 míst. Připravovat se k atestaci z pediatrie může lékař i bez podpory rezidenčního místa (jistě si všichni svoje začátky v nemocnici pamatujeme), ale po spojení oborů dětské lékařství a PLDD a umožnění žádat o tento dotační titul i pro nemocnice, se uskutečňuje prakticky jen dotovaná příprava prostřednictví RM. 

Pro PLDD se jedná o velmi výhodnou možnost specializované přípravy svého nástupce v privátní praxi, zejména pokud je nástupce se školitelem spřízněn rodinou vazbou. Náklady by stejně musel lékař do nezbytné přípravy svého nástupce investovat. Takto alespoň částečně sníží stát nezbytné náklady na generační obměnu PLDD, které jinak nese na svých bedrech dětský praktik. Pro velké subjekty, jako jsou nemocnice a ambulantní řetězce, jde zpravidla pouze o příjemný bonus. 

Návod, jak akreditované pracoviště zažádá o rezidenční místo, přineseme v dalších vydáních Newsletteru OSPDL ČLS JEP. 

Podobný návod jak získat akreditaci je na stránkách Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/jak-lze-ziskat-akreditaci-a-co-je-nutne-dolozit/#files


MUDr. Zdeněk Zíma 
místopředseda OSPDL ČLS JEP, člen akreditační komise MZ ČR