Projekt ověření efektivity otevřené terapie autismu

Byli jsme požádáni Centrem Terapie Autismu o spolupráci na projektu, jehož cílem je ověření účinnosti rané intervence otevřené terapie autismu (O.T.A.) a zajištění následné péče o tyto děti a jejich rodiny. Projekt navazuje na naši práci na včasném záchytu poruch PAS a jeho zavedení do soustavy preventivních prohlídek v dětském věku. Týká se dětí, které při vyšetření v testu M-CHAT-R dosáhnou 7 bodů a více.
Kolegyně a kolegové, kteří se rozhodnou využít nabídky ke spolupráci, prosíme o dodržení tohoto postupu:

1. Do projektu mohou být zařazeny děti, které podstoupí test M-CHAT-R mezi 18.–24. měsícem věku a současně v období od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2019, přičemž jejich výsledek testu bude minimálně 7 bodů.
2. Předat rodičům informační leták o projektu – ke stažení ZDE.
3. Rodiče podepíší souhlas s poskytnutím osobních údajů – ke stažení ZDE.
4. Do centra OSPDL ČLS JEP prosíme zaslat:
– Vyplněnou kopii dotazníku M-CHAT-R.
– Podepsaný souhlas s poskytnutím osobních údajů.
– Kontakt na lékaře či ordinaci z důvodu předání odměny za spolupráci na projektu.
5. Po odeslání dokumentů vás osloví koordinátor projektu a dohodne s vámi formu předání odměny.

Co je metoda otevřené terapie autismu?
Jde o komplexní terapeutický přístup vytvořený pro děti s pervazivní vývojovou poruchou či neurovývojovými a behaviorálními poruchami, který se opírá o nejnovější poznatky neurovědy a aplikuje moderní teorie klíčové pro dané poruchy. Metoda O.T.A. vychází z analýzy a mikroanalýzy chování a je postavena na principech kontaktu a úspěšné komunikace, jak je definuje evidence-based přístup videotrénink pozitivních interakcí (VTI, v zahraničí VIG). Upřednostňuje navázání vztahu terapeut–dítě, rodič–dítě, který používá jako rámec pro behaviorální práci s využitím vizualizace a zpětné vazby. Zaměřena je na chování dítěte podle evidence-based metody aplikované behaviorální analýzy (ABA), základ má však především v podpoře attachmentového chování – klíčového prvku pro nastavení primární intersubjektivity, jež probouzí vnitřní motivaci (Trevarthen). Součástí je podpora a vedení rodiny dítěte a možnost generalizace nových dovedností do domácího prostředí.

Metoda klade důraz na jednotlivé techniky práce podle úrovně a věku dítěte, přičemž terapeutický plán i práce s rodinou jsou postaveny na individuálním přístupu. Za velmi důležité považuje O.T.A. individuální rozvoj potřebných dovedností, zařazení do skupinové práce a nácvik kooperace.
Metoda vznikala během přímé práce klinického, později školského logopeda a také přímé práce v rodinách s využitím VTI (Straussová). Od roku 2012 je rozvíjena v Centru Terapie Autismu, kde je zároveň ověřována a kde jsou proškolována další pracoviště. Účinnost terapie byla validována v několika studiích, mimo jiné také v pilotním projektu VZP ČR na vzorku 10 dětí v kontrolní a 10 dětí v intervenční skupině, které pracovaly 6 měsíců v intenzivní terapii O.T.A. (4 hodiny týdně) při současném zapojení rodiny.

MUDr. Zdeněk Zíma