Screeningy sluchu

V České republice aktuálně existuje screening sluchu novorozenců a další v 5 letech věku dítěte.  Screening u novorozenců probíhá v mnoha porodnicích již od roku 2007 a v roce 2012 byl upraven metodickým pokynem ministerstva zdravotnictví. V současné době připravila pracovní skupina pod vedením profesora Chroboka novější znění, ve kterém byla upravena organizační stránka screeningu sluchu novorozenců. V této souvislosti proběhly 2. října t. r. v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář a schůzka regionálních koordinátorů screeningu sluchu.

Podle návrhu nového metodického pokynu podstoupí všichni fyziologičtí novorozenci vyšetření otoakustických emisí mezi 2.–3. dnem života. Novorozenci hospitalizovaní na novorozenecké JIP jsou pro účely tohoto pokynu považováni za „patologické“ a mají být vyšetřeni metodou automatizovaných evokovaných potenciálů (BERA). Novorozenecká pracoviště provedená vyšetření evidují a ve formě statistických dat předají informaci spádovému pracovišti ORL společně s avízem o novorozencích s negativním výsledkem screeningu. Spádová pracoviště ORL vyšetřují sluch novorozencům s negativním výsledkem a novorozencům, u nichž vyšetření neproběhlo po porodu (domácí porody aj.). Vyšetření na spádovém pracovišti ORL by mělo proběhnout do 6 týdnů věku dítěte. Spádová (rescreeningová) pracoviště ORL v současné době pracují na dovybavení přístrojovou technikou, aby mohla zajistit vyšetření metodou automatizované BERA patologickým novorozencům, a také aby nedocházelo k výpadkům dostupnosti vyšetření na novorozeneckém oddělení (nejméně 2 přístroje TEOAE). Vyšším stupněm v organizaci screeningu sluchu jsou pracoviště krajského koordinátora. Ta provádějí kontrolní vyšetření sluchu u novorozenců zachycených jako negativní na spádových pracovištích. Do 6 měsíců věku dítěte dokončí diagnostiku, a potvrdí-li vadu sluchu, zajistí korekci sluchadly, nebo odešlou pacienta k plánování kochleární implantace. Pro zvýšení efektivity budou pracoviště ORL předávat informace o počtech vyšetřených novorozenců a avíza o negativních vyšetřeních pracovištím vyššího stupně.

Praktický lékař pro děti a dorost kontroluje, zda bylo vyšetření sluchu v porodnici provedeno a s jakým výsledkem. Případně pacienta odesílá na rescreeningové spádové pracoviště ORL. Koordinací naší práce a sledováním počtu vyšetřených dětí koordinátory screeningu sluchu bychom rádi dosáhli minimalizace počtu nevyšetřených novorozenců.

Dále je třeba myslet na vyšetřování sluchu 5letých dětí. Od 1. 1. 2019 je v platnosti metodický pokyn k jednotnému postupu při vyšetřování sluchu 5letých dětí. Praktický lékař pro děti a dorost informuje při preventivní prohlídce v 5 letech rodiče o probíhajícím preventivním programu vyšetření sluchu na spádovém ORL nebo foniatrickém pracovišti (nejlépe formou předání informačního letáku). Následně pak PLDD jen registruje výsledek vyšetření. Vlastní vyšetření a případná další diagnostika a péče v případech negativního výsledku je plně v kompetenci ORL či foniatrického pracoviště.


MUDr. Zdeněk Zíma


Ke stažení pro Vás:

Informační leták do ambulancí a čekáren v PDF, formát A3

Informační leták do ambulancí a čekáren v PDF, formát A4

Metodický pokyn ke screeningu sluchu novorozenců

Desatero novorozeneckého screeningu

Příručka pro praxi: Screening sluchu novorozenců

Schéma organizace screeningu sluchu novorozenců

Seznam krajských koordinátorů screeningu sluchu novorozenců

Metodický pokyn k vyšetřování sluchu 5letých dětí

Desatero vyšetření sluchu 5letých dětí

Příručka pro praxi: Screening sluchu dětí ve věku 5 let

Adresář pracovišť provádějících vyšetření sluchu dětí v 5 letech