Týden správné antibiotické praxe

World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) je celosvětová kampaň, která se každoročně snaží zvýšit povědomí  o antimikrobiální rezistenci, lépe jí porozumět a podpořit osvědčené postupy antibiotické léčby mezi veřejností, tvůrci zdravotní politiky i odborníky, kteří všichni hrají klíčovou roli při snižování antimikrobiální rezistence. Letošní WAAW proběhl 18–24. listopadu s tématem „Společná prevence antimikrobiální rezistence“.
Globální akční plán pro řešení rostoucího problému rezistence vůči antibiotikům a dalším antimikrobiálním lékům byl schválen na 68. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 2015. Antimikrobiální rezistenci vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) za  jednu z 10 největších globálních hrozeb pro veřejné zdraví, kterým lidstvo čelí. Zneužívání a nadměrné užívání antimikrobiálních látek je hlavním důvodem růstu antibiotické rezistence. Antimikrobiální rezistence má za následek delší pobyty v nemocnici, potřebu dražší léčby a další vyšší náklady pro postižené.
Bez účinných antimikrobiálních látek by byl úspěch moderní medicíny při léčbě infekcí, včetně velkých chirurgických zákroků a chemoterapie rakoviny, ohrožen. Vědci odhadují, že antimikrobiální rezistence přímo či nepřímo způsobila v roce 2019 odhadem 1,27 milionu úmrtí.
Kampaň klade důraz na prevenci bakteriální rezistence v lůžkových zařízeních, zejména s ohledem na nozokomiální nákazy na jednotkách intenzivní péče, dále při léčbě infekčních nemocí v rámci prenatální péče, léčby matky a novorozence peripartálně, ale i léčby běžných infekcí v primární péči či v nemocnici. V neposlední řadě upozorňuje také na dostupnost nezávadné vody a zajištění hygienických podmínek. 
K naplnění plánu iniciativy vydává WHO dokument stručných informací (infografik) o vybraných infekčních onemocněních, včetně kliniky, nejčastějších původců a léčby – preferenčně základními antibiotiky. V závěru pak přináší informace o antimikrobiálních látkách považovaných za „rezervní“. Jde jistě o zajímavý počin, který bohužel už tradičně trpí v některých případech nízkou validitou v místním prostředí. Dokument je totiž koncipován pro celosvětové využití, ale antimikrobiální rezistence vykazuje určité odlišnosti i v rámci větších státních celků. Proto předkládané informace musíme brát s určitou rezervou vzhledem k podmínkám antibiotické rezistence v České republice. S tímto komentářem dokument zájemcům pro zajímavost nabízíme ZDE.
Odborná společnost praktických dětských lékařů se aktivně věnuje programům prevence antibiotické rezistence v České republice. Podíleli jsme se na vytvoření programu sledování preskripce antibiotik v rámci sledování kvality péče ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Portál kvality péče Kanceláře zdravotního pojištění nyní umožňuje průběžné sledování a zpětnou vazbu, jak si které zařízení z hlediska racionální antibiotické preskripce stojí ve srovnání s průměrem svého regionu i celorepublikově – pro návštěvu portálu kvality péče klikněte ZDE.
Jak jsme již psali v letošním březnovém vydání našeho Newsletteru, ordinace PLDD, které splní alespoň tři ze čtyř sledovaných ukazatelů kvality antibiotické preskripce, obdrží certifikát potvrzující její správnou antibiotickou praxi. Za letošní rok již jsou připraveny k rozeslání, kolegové, kteří je obdrží, je mohou vyvěsit v ordinaci nebo čekárně a posílit tak svou prestiž v očích rodičů svých pacientů. 


MUDr. Zdeněk Zíma