V Evropě přibylo akutních hepatitid neznámého původu u dětí

Velká Británie oznámila během první poloviny dubna náhlý nárůst případů akutní hepatitidy neznámé etiologie mezi dříve zdravými dětmi ve Skotsku, Anglii, Walesu a Severním Irsku. Další případy hepatitid u dětí byly aktuálně evidovány i v Dánsku, Irsku, Nizozemsku, Španělsku a také ve státě Alabama v USA. 
Případy hepatitid ve Velké Británii se klinicky projevovaly těžkou akutní hepatitidou se zvýšenými hladinami jaterních enzymů a mnoho případů mělo žloutenku. U některých případů byly v předchozích týdnech hlášeny gastrointestinální příznaky, včetně bolesti břicha, průjmu a zvracení.
Většina případů neměla horečku. Některé případy vyžadovaly péči na specializovaných dětských jaterních jednotkách a několik osob podstoupilo transplantaci jater.
Počáteční hypotézy o etiologickém původu případů ve Spojeném království se soustředily na infekční agens nebo možné expozice toxinu. Souvislost s vakcínou covid-19 nebyla identifikována a podrobné informace shromážděné prostřednictvím dotazníku o jídle, pití a osobních zvycích nedokázaly identifikovat žádnou běžnou expozici. Mezi hlášenými případy onemocnění není v současnosti jasná spojitost. Není známa ani žádná souvislost s cestováním.
Nadále probíhají toxikologická vyšetření, ale infekční etiologie je považována za pravděpodobnější vzhledem k epidemiologickým a klinickým aspektům případů.
Laboratorní vyšetření ve všech případech vyloučilo virové hepatitidy typu A, B, C, D a E. Ze 13 případů hlášených ze Skotska, pro které jsou k dispozici podrobné informace týkající se testování, byly tři pozitivní na infekci virem SARS-CoV-2, pět bylo negativních a u dvou bylo prokázáno, že měly infekci virem SARS-CoV-2 během tří měsíců před onemocněním hepatitidou. U jedenácti z těchto 13 případů bylo provedeno testování na adenoviry a u pěti z nich byl výsledek pozitivní.
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) sdílí tyto informace mezinárodně, aby se zvýšilo povědomí mezi dětskými lékaři a eventuálně byly včas odhaleny podobné případy v ostatních zemích. 
ECDC lékařům doporučuje, aby případy akutní hepatitidy u dětí ve věku do 16 let, jež vykazují hodnotu sérové transaminázy > 500 IU/l a u nichž byla vyloučena hepatitida A až E, hlásili národním ústavům veřejného zdraví. 
Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu