Význam odborných společností a poslání OSPDL

Mít svoje zastoupení v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je ctí každého oboru, odbornosti či segmentu lékařské péče. O přijetí odborné společnosti do ČLS JEP rozhoduje shromáždění ČLS JEP a není vždy pravidlem, že je odborná společnost přijata. Musí splňovat pravidla, včetně odborného poslání.

Odborné společnosti nekopírují existující specializační obory. Tak existuje například Společnost pro porty a permanentní katétry, Česká společnost pro bioimplantologii, Česká společnost chirurgie ruky a mnohé další. Základním úkolem odborných společností je starat se o teoretický základ oboru či odbornosti či segmentu lékařské péče, o pregraduální, postgraduální i kontinuální vzdělávání, jehož jsou odborným garantem. Podílejí se v rámci spolupráce ministerstva zdravotnictví a ČLS JEP na připomínkování zákonů. Vydávají odborná stanoviska. V souladu s posláním ČLS JEP dbají o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usilují o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost. V tomto smyslu se rozvíjí i spolupráce mezi existujícími odbornými společnostmi. OSPDL ČLS JEP vznikla v roce 1997. Důvodem byla nutnost položení teoretického základu práce praktického lékaře pro děti a dorost, který jako samostatný obor vznikl v roce 2004, tedy 7 let po vzniku odborné společnosti. Za uplynulou dobu mnohokrát potvrdila smysluplnost své existence nejen v oblasti vzdělávání. Ve spolupráci s profesní organizací SPLDD ČR obhajovala a dokládala potřebu růstu prestiže profese PLDD, stala se aktivní součástí ČLS JEP.
Milníky OSPDL ČLS JEP od roku 2013


1. Aktivní boj za obor ve spolupráci se SPLDD ČR.
2. OSPDL je součástí oborové komise pediatrie v rámci ČLK – zástupci OSPDL řeší stížnosti na PLDD.
3. Členství v akreditační komisi pediatrie (MUDr. Cabrnochová místopředsedkyně).
4. Atestační komise.
5. Vzdělávání
– pregraduální: kontakty na jednotlivých fakultách, výuka,
– postgraduální: náplň specializačního vzdělávání, náplň samostatného oboru,
– kontinuální: páteřní semináře, Školitelé, Pediatrická akademie, Zdravotnické fórum (řešící širší témata), Mezioborový kongres, Mezioborové československé dny,
– Edice OSPDL: brožury Očkování, GER, Doporučení pro výživu kojenců, Probiotika, Astma bronchiale v ordinaci PLDD, v přípravě Preventabilní infekce a očkování, ATB v ordinaci PLDD, ORL a infektologů, Vitamin D – doporučený postup a mimokostní účinky, Výživa jako prevence civilizačních chorob (I. Vliv prvních 1000 dní života na zdraví jedince, II. Prevence obezity a sledování obézního pacienta v ordinaci PLDD).
6. Odborné zpracování nových výkonů: PAS, novorozenec, obezita, screening sluchu, v přípravě rizikové chování, enuresa, spirometrie, laktační poradenství, thyreopatie, celiakie, koarktace aorty.
7. Kazuistiky v primární péči I. a II. díl.
8. V přípravě učebnice PLDD.
9. Účast v odborných komisích – PAS, reforma psychiatrické péče, reforma primární péče, ministerské komise pro výživu, prevenci rizikového chování, ..., komise VZP.
10. Studie: 1000 dní, PAS, ATB v praxi PLDD, nyní zapojení do projektu C4C.
11. Mezioborová spolupráce: konference, doporučení, stanoviska.
12. Spolupráce s ČLS JEP: 2× tisková konference – očkování, dětská psychiatrie + spolupráce s PLDD, změna postoje

Předsednictva ČLS JEP a podpora předsedy směrem ke vzdělávání PLDD.

MUDr. Alena Šebková