Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Přítomni: MUDr. Šebková, MUDr. Zíma, MUDr. Hromádková, MUDr. Svobodová
Omluveni: MUDr. Procházka

1. Zápis z minulého jednání: 
a) dr. Marek – pověřen výborem vytvořit ve spolupráci s dr. Jindrákem návrh DP antibiotické terapie, naváže vzdělávací akce v roce 2023 – koordinací je pověřena dr. Kmoníčková
b) PAS – seminář 29 – 30. 4. 2022
c) vzdělávání v IT – část již proběhla, další část bude pokračovat
d) nové výkony – Plusoptix, aktuálně na MZ odloženo
e) učebnice – vyprodaná, bude e-book verze
f) vzor certifikátu o absolvování vzdělávací akce – připravila dr. Hromádková, schválen
g) Lyzol – firmě jsme sdělili naše stanovisko, patrně nemá firma za těchto podmínek zájem
h) CAN – plánujeme do vzdělávání v roce 2022
ch) vzdělávací akce – kredity ČLK, nutno dodržet podmínky (jen akce OSPDL) pro udělení, opakovaně záměna s akcemi jiných subjektů 

2. Pomoc pro Dr. Procházku – dr. Vlasta Hvězdová - abhvezdovi.netv@seznam.cz

3. Krize primární péče 
Sešla se skupina reformy PP, informace Ing. Šídla, problém je v celé ČR, v červnu 2021 jsme se sešli se zástupci ČPS ke kultivaci vzdělávacího programu – ochota jen přidat povinně kurzy, jinak trvá odpor k úpravě. Dr. Hülleová představila oficiálně Projekt 30 za účasti zástupců ČPS, MZ, VZP, SPLDD, OSPDL – dvoukolejná příprava ve specializačním vzdělávání se společnou atestací. Nyní je rozhodnutí na MZ po připomínkách ČPS. Zápis ze schůzky přílohou zápisu. 

4. Výuka na LF 
Připraven návrh vzdělávání pregraduálně, všeobecně akceptován.

5. Připomínkování k náplni vzdělávání ve kmeni 
Rozšířeny připomínky o terminologii, nároky na školitele.

6. Mezioborová spolupráce 
a) dr. Pokorná – laický plakát na podávání paracetamolu, DP léčba horečky
b) prof. Miovský – screening rizikového chování, návrh na zavedení do pravidelného screeningu, od nás korekce návrhu podle skutečných podmínek
c) paliativní péče, koncepce – schválena, zastupuje nás dr. Hromádková, nutná informovanost PLDD o léčbě a léčebném plánu, seznámíme se s textem, vyvěsíme na web
d) kancelář Veřejného zdravotního pojištění – sledování preskripce ATB v ordinacích PLDD
e) PAS – připravuje se klinický doporučený postup, garant dr. Ošlejšková
f) průkaz PAS – nutno zveřejnit na webu, dr. Zíma zajistí znovuzveřejnění na novém webu
g) komise pro porodnictví – zástupce dr. Šebková
h) Národní rada pro implementaci národního onkologického programu – zástupce dr. Šebková
ch) NZIP – koordinuje dr. Tvrdoňová

7. Novela zákona 48/1997 – změny MeN, HPV, FSME

8. Vzdělávání 2022 – kalendář  akcí: 
a) Lékař 2022 – 29. 1. 2022 prezenčně 
b) Očkování pro praxi – online – březen 2022 
c) KPP – 18. - 19. 3. 2022
d) ČS mezioborové dny – prezenčně – květen 2022 – téma stomatologie
e) Školitelé – prezenčně – 10.- 11. 6. 2022  
f) ZF – prezenčně 22. 10. 2022 – téma nelátkové závislosti
g) Páteřáky 
– jaro prezenčně – soboty, téma psychosomatika
– podzim on-line říjen–listopad – téma bolest nebo poruchy sexuální diferenciace
h) PEDAK – online – CAN, výživa, očkování, ….
ch) Rezidenti – on-line I. a II. – téma gynekologie, dermatologie – 27. - 28. 5. 2022, 2. - 3. 12. 2022
i) Garance 
– PAS - 29. - 30. 4. 2022
– Otoskopie – prof. Chrobok - 11. 11. 2022
– Kynžvart - 16. - 18. 9. 2022
– Výživa - prim. Tláskal – 25. 11. 2022
– Paliativní péče - 23. - 24. 9. 2022 Ostrava
– Lokomoce - 4. - 5. 3.  2022

9. Různé 
a) vizitky, pověření – schváleny, urgence vyhotovení
b) nutný nákup nového vybavení  – roll-up
c) dotaz p. Kozubíka – možnost adopce dětí homosexuálními páry, členové dořeší a odhlasují per rollam
d) zápis z rady ZOP – informace dr. Kubátové
e) časopis Svět praktické medicíny – říjnové číslo věnováno primární pediatrické péči
f) nový ředitel IPVZ
g) nové logo OSPDL schváleno již v červnu 2021, nyní představeno při užití v tiskovinách
h) definice pro pracovní skupinu Mladí lékaři – PLDD: věk do 44 let – schváleno
ch) úkoly: 
– adikotologie – manuál, kódy – dr. Zíma, dr. Šebková
– doporučený postup genetika – dr. Hromádková
– SMA – dr. Haberlová, doporučený postup k včasnému záchytu, příprava screeningu
– vitamin D – SZÚ – kultivace letáku – dr. Zíma 
– nové výkony – Plusoptix, drogy – koordinuje dr. Zíma 
i) vánoční setkání výboru a regionálních zástupců v pátek 3. 12. 2021
j) příští jednání výboru 4. 11. 2021 od 17 hodin


Zapsal: MUDr. Zíma 
Kontrolovala: MUDr. Šebková