Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Přítomni: MUDr. Šebková, MUDr. Hromádková, MUDr. Zíma, MUDr. Procházka
Připojena distančně
: MUDr. Svobodová (pomocí aplikace Teams)
Host:
MUDr. Kubátová

1. Kontrola zápisu z 3/12/2021 – schválen, nesplněné úkoly dokončit do příštího jednání.

2. Dr. Kubátová prezentuje materiály Státního zdravotního ústavu (SZÚ):
a) zintenzivnit spolupráci, podněty k dalším tématům pro PLDD – dr. Kubátová pověřena koordinací za OSPDL,
b) návrh spolupráce během vzdělávacích akcí,
c) dr. Zíma referuje o „provázání“ webu SZÚ s webem naší odborné společnosti,
d) dr. Hromádková informuje o regionálních aktivitách SZÚ ve spolupráci s OSPDL,
e) spolupráce s OSPDL na edukačních materiálech.

3. Informace dr. Kubátové o zahraničních aktivitách, zasedání EAP. 

4. Vzdělávání v oboru:
a) vzdělávací program – referuje dr. Šebková, program je přílohou zápisu,
b) kompetence po kmeni – vytvořeny ve spolupráci s ČPS, předány MZ ČR,
c) atestační otázky, komise – do příště připraví informaci dr. Zíma,
d) nutná revize a update vzdělávacích kurzů – dr. Šebková osloví dr. Cabrnochovou,
e) pregraduální vzdělávání – dále snaha o koordinaci s ČPS, rozšíření sylabů o pediatrickou (primární) péči, 
f) média informují o rychle se horšící personální situaci dětské primární péče,
g) o jednáních s MZ a ČPS informuje dr. Šebková.

5. Spolupráce s ČPS:
a) dále nutné zlepšení obrazu PLDD u absolventů lékařských fakult,
b) návrh na těsnější spolupráci mezi společnostmi,
c) společná snaha o rozšíření výuky pediatrie (PLDD) na LF, 
d) OSPDL se bude podílet na přípravě Pediatrického kongresu 2022 (dr. Tvrdoňová, dr. Hromádková).

6. Spolupráce s profesní organizací (SPLDD ČR): 
a) nové výkony – zatím není shoda, 
b) projekt sledování racionální ATB terapie, 
c) ze strany OSPDL návrh koordinovat naše postoje + pravidelné setkávání, event. konzultace, minimálně na úrovni předsedkyň.

7. Vzdělávací akce – kalendář akcí je přílohou zápisu:
a) návrhy na témata vzdělávání z regionů – koordinuje vědecký sekretář,
b) formy vzdělávání – kombinace více úrovní – obecně i kazuistická forma,
c) technická řešení akcí – pracovní skupina (dr. Svobodová, dr. Hromádková, dr. Zíma),
d) Páteřní semináře – dr. Hromádková referuje o průběhu příprav:
i. diskuze o technickém zajištění v příštích letech, nutné posouzení finančních dopadů,
ii. aktivní účast regionálních zástupců na programu seminářů,
iii. po jarní části budeme vzájemně sdílet problémy s organizací,
e) hyperCK, SMA – připomenutí vyšetřování CK při neprospívání a PMR, 
f) Očkování pro praxi, 
g) Konference PAS za účasti D. Robins,
h) Pediatrická Akademie – CAN, teoretický úvod, dále bude navazovat na workshopy na KPP,
i) Mezioborové dny OSPDL – Stomatologie a dentální hygiena,
j) Rezident Online jaro – Dermatologie,
k) Školitelé – diskuze nad programem, 
l) KPP – OSPDL se neúčastní organizace, není ani oficiální pozvánka,
m) Setkání 25 let OSPDL,
n) Lékař 2022 – blok PLDD,
o) Pediatrický kongres – přijali jsme pozvání ke spolupořádání, zástupci OSPDL, koncepce programu – sobota pro PLDD?, koncept pohledu z více etáží péče: 
i. témata: Dif. dg. blok (Bolesti břicha, exantémy), Bolest v dětském věku – psychologie bolesti, analgosedace při malých výkonech, Psychiatrie (panické poruchy, úzkosti, COVID a psychopatologie, závislosti),
ii. koncept spolupráce PLDD a specialisty – obecný postup – štítná žláza, gastro + event. kazuistická sdělení z pohledu více etáží pediatrické péče,
p) Zdravotnické fórum – nelátkové závislosti,
q) Páteřní semináře podzim – poruchy sexuální diferenciace, 
r) Rezidenti – gynekologie.

8. Publikace:
a) Doporučení pro praxi – v přípravě: Pertuse, Meningokoky II. – kazuistiky, CAN, Genetika, HyperCK,
i. vyšlo – Meningokoky I, HPV,
b) Příručka pro praxi ORL – Nosní kapky – schváleno, 
c) Kazuistiky III. – příprava do konce roku 2023,
d) Učebnice PDL – 2. vydání, dr. Zíma eviduje podněty.

9. COVID – problémy z terénu – časté změny podmínek, nesourodé informace, přílohou zápisu informace OSSZ o pandemickém ošetřovném – dr. Zíma:
a) booster očkování proti COVID 12+, schváleno již per rollam,
b) informace o proočkovanosti, statistická data o nemocnosti dětí nákazou COVID – přílohou zápisu,
c) komplikace s očkováním COVID – hromadné dávky, neefektivní zvaní k očkování,
d) doporučení pro praxi pro COVID – na žádost MZ připraven návrh – schválen.

10. Různé:
a) Racionální ATB preskripce – studie s podporou OSPDL, efektivita ATB léčby.
b) Studie o dětské výživě s podporou OSPDL – O-mastné kyseliny ve stravě batolat (dr. Tláskal).
c) Podpora členství v OSPDL.
d) Dr. Procházka žádá uvolnění z funkce regionálního zástupce, zůstává členem výboru OSPDL. Novým regionálním zástupcem bude dr. Hvězdová, výborem schváleno bez výhrad. 
e) Žádost dr. Růžkové o proplacení praktických částí atestačních zkoušek – podle finančního řádu opožděně – po diskuzi výborem schváleno, dr. Roškotová bude odměnu řešit přes IPVZ,
i. další organizace praktické části atestační zkoušky v oboru PLDD – evidence atestujících lékařů.
f) Koncepce dětské paliativní péče – výborem projednána, schváleno. Jedna technická připomínka, stanovisko předá dr. Hromádková.
g) Stanovisko k výjimce při posuzování pro ŘP pro pacienty s PAS – doporučujeme individuální posouzení na základě vyjádření specialisty.
h) Kód laktační poradenství (34007) – kód s námi sdílejí neonatologové, nositelem je sestra, podmínkou je absolvování 2denního kurzu laktačního poradenství Laktační ligy, o kód je třeba požádat – viz zprávu v Newsletteru OSPDL ČLS JEP.
i) Národní rada pro implementaci Národního onkologického programu – zastupuje nás dr. Šebková.
j) Telemedicína – stanovisko výboru je obecně podpůrné (hlasováno per rollam), ale u dětí má své limity, zdůrazněna nutnost znalosti anamnézy a klinického vyšetření jako základu péče.
k) Komise MZ pro screeningy – dr. Šebková je stálý host – nutnost provádět indikované rescreeningy v ordinacích PLDD – provedení je povinen PLDD zajistit, kód 02210.
l) Novela MKN-10 – připravuje se v roce 2023/24.
m) ESPID – online forma – jako zástupce schválen MUDr. Jiří Bufka (výboru podá písemnou zprávu).

Zapsal: Dr. Zíma 
Kontrolovala: Dr. Šebková