Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 31. 1. 2020 za účasti regionálních zástupců

Přítomni (bez titulů): Šebková, Zíma, Cabrnochová, Hromádková, Svobodová, Verdánová, Letáková, Tvrdoňová
Omluveni: Kmoníčková, Haasová, Aronová, Vitoušová, Procházka

1. Kontrola zápisu předešlého jednání výboru – bez připomínek, dokončit úkoly

a) Zíma – poslat návrh výkonu ortoptické vyšetření a rizikové chování
b) Hromádková + Zíma – návrh výkonu prevence ve 2 letech + vývoje řeči + PAS + NutriCHEQ

2. Regiony: VČ – bez potíží, jen překryv témat vzdělávacích akcí, JČ – kolize termínu vzdělávacích akcí se společností Solen, SM – potíže s LPS – redukce stanovišť, úprava provozní doby, možnosti vyšetření dětí na přítomnost drog – informace vyžádáme a doplníme, SČ – problém dostupnosti péče, uzavírání ordinací PLDD bez náhrady, v Libereckém kraji není dětská kardiologie, Praha – bez problémů

3. P. sekretářka pošle regionálním aktualizovaný seznam členů podle krajů

4. Projednáno upřesnění výše členských příspěvků:

a) mimořádné slevy na členském poplatku schvaluje výbor
b) výše členských poplatků:

i. člen OSPDL pracující – 700 Kč
ii. člen OSPDL pracující důchodce (MD) provozující praxi – 700 Kč
iii. člen OSPDL pracující důchodce (MD) neprovozující praxi – 350Kč
iv. člen OSPDL nepracující student či nepracující důchodce – 100 Kč

5. Finanční řád – s návrhem výbor seznámila Dr. Svobodová, po krátké diskuzi návrh schválen – je přílohou zápisu

6. Telefon kanceláře OSPDL – vyřešeno dohodou se SPLDD (náklady uhradíme)

7. Zpráva revizní komise OSLDP ČLS JEP – přednesena Dr. Letákovou, výbor zprávu bere na vědomí

8. Výbor schválil přijetí nových členů: Dr. Rivolová, Litoměřice, Dr. Vitoušová, Praha, Dr. Milá, Hořovice, Dr. Cvalínová, Plzeň

Obor

9. Akreditace – v lednu 2020 akreditační komise za účasti p. ministra – stručná informace o vývoji podmínek akreditace a žádostí o RM, podmínkou akreditační komise je umožnění volitelné části vzdělávání v ordinaci PLDD všem školencům, MZ zvažuje úpravu náplně specializační části vzdělávání

10. Diskuze nad kultivací organizace preventivních prohlídek

11. Problematika dostupnosti péče – situace se zhoršuje, obtíže při předávání praxí mladším kolegům, zájemcům o převzetí praxí chybí informace (podle našeho názoru ale jsou dostupné) 12. Nové bonifikační kódy – thyreopatie, rizikové chování, enuréza, CoA, nutriční poradenství (NutriCHEQ, metodika, e-lerning, OS osloví absolventy kurzu)

Spolupráce

13. NZIP – informační portál MZ – koordinuje SZÚ, spolupracujeme na kapitole Rodiče a děti, kapitolu Očkování garantuje Česká vakcinologická společnost. Základní strukturu jsme již navrhli, dokončíme jednotlivé kapitoly. Regionální zástupci pošlou případně doplňující podněty.

14. Souhlas výboru s doporučením Vakcinologické společnosti o očkování proti rotavirům

15. SZÚ – nové edukační materiály – vystavíme na web

16. C4C – „pilot“ – dotázáno cca 14 PLDD, odpovědělo cca 8 – žádný nemá v péči specifikovaného pacienta, zajišťuje Dr. Cabrnochová, bude sdělení na Pediatrickém kongresu 2020

17. Neonatologie – stanovisko k časnému propouštění z lůžkové péče, účast Dr. Šebkové na Neonatologických dnech, výstupem je ponechání stávajícího doporučení bez změny

18. Komise kojení – diskutován kód laktačního poradenství, nutná spolupráce s neonatology, nutná racionální indikace výkonu, výkon ambulantní formou, v současné době v některých krajích je řešeno za přímou úhradu pacientem

19. PS PAS - prof. Válková navrhla obnovení pracovní skupiny pro PAS opět za účasti odborníků

20. Podpora dětských psychiatrů – naše stanovisko k redukci lůžkového fondu dětské psychiatrie je zásadně negativní, přesun pacientů dětské psychiatrie na standartní dětská oddělení je naprosto nepřijatelný, obtížné umístění agresivních psychiatrických pacientů, vzdělání PLDD v psychiatrickém minimu

21. Podpora návrhu, aby funkci hlavního hygienika mohl zastávat jen lékař

Vzdělávání

22. Páteřní semináře – rozpočet je zajištěn, informace o financování zaslány regionálním ke dni 15. 1. 2020, Dr. Zíma pošle aktualizace, fakturace koordinuje Dr. Svobodová a Zíma, znovu rozešleme podklady pro kreditaci (zajišťuje ČLS JEP) – p. sekretářka L. Hosnedlová.

Program – psychosomatika – nástroje, souvislosti v dětském věku, konzultace, psychoanalýza a psychoterapeutické dovednosti, oběti dětského násilí. Drobné odlišnosti mezi regiony. Regionální poslat program Dr. Zímovi k vystavení na web.

23. Pediatrická akademie – program již hotový

24. VOX pediatriae – časopis stále vnímáme jako společný, máme zájemce o práci v redakční radě, pravidla fungování bychom měli vzájemně domluvit. Odměna Dr. Liškovi za práci pro VOX pediatriae schválena výborem podle doložených podkladů do 20 tis Kč.

25. Zdravotnické fórum – téma agresivita dětí a šikana, předběžně 21. 11. 2020

26. Seminář o ADHD v PS ČR 5. 2. 2020 – OSPDL se nepodílí

27. Specializační kurz IPVZ Dětská a dorostová psychiatrie ve vztahu k PLDD, doc. Paclt, 7. 2. 2020

28. Specializační kurz IPVZ Poruchy autistického spektra ve vztahu k PLDD, 11. 3. 2020

29. Rezidenti – Očkování

30. Školitele – změna místa konání – Benešov, databáze školitelů, prioritně registrace školitelů, druhotně s časovým odstupem také zájemci o akreditaci, termín 13.–14. 6. 2020, program – WS inhalační podání léků, WS spirometrie, PEF1, sO2, alergologie – management péče, přístrojové vybavení, akreditace, systém prevencí ve Švýcarsku, nové výkony

31. Pediatrický kongres – informuje Dr. Cabrnochová, nám vyčleněna sobota – neonatologie (sepse, další péče o nedonošence, výživa, novorozenecká osteopenie, kritéria předání do péče PLDD, icterus), kardiologie (sportovní prohlídky, poslechové nálezy, hypertense a obezita)

32. ORL klinika Hradec Králové pořádá 5.–6. 6. 2020 seminář pro PLDD

33. Učebnice PLDD – informace o stavu příprav, domluveny úkoly pro dokončení

Ostatní

34. Aeskulab – diskutabilní test TREC – nevhodná interpretace, nízký výskyt vážných defektů imunity, zájem o účast na seminářích – kontakt předá Šebková Zímovi

35. Návrh na rozšíření očkování hrazeného z v.z.p. – meningokok, rotaviry, klíšťová encefalitida – ekonomické analýzy, odborné doporučení, návrh meningokoka nyní ve schvalování – diskutována naše odborná podpora, forma a obsah, výbor neměl včasnou informaci o návrhu

Zapsal : Dr. Zíma
Kontrolovala: Dr. Šebková