Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP za účasti regionálních zástupců ze dne 26. 4. 2019

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP za účasti regionálních zástupců ze dne 26. 4. 2019

Přítomni: MUDr. Šebková, MUDr. Zíma, MUDr. Verdánová, MUDr. Hromádková,
MUDr. Kubátová, MUDr. Kmoníčková, MUDr. Tomčalová, MUDr. Tvrdoňová, MUDr. Aronová
Omluveni: MUDr. Tomanová, MUDr. Cabrnochová, MUDr. Svobodová, MUDr. Štadler, MUDr. Mendelová
Kontrola předchozího zápisu – bez připomínek.

1. REGIONÁLNÍ PROBLEMATIKA
Opětovně jsou potíže s omlouváním žáků z vyučování – postoj OSPDL se nemění, jedná se spíše o problematiku profesní. V mnoha krajích opět řešeno zajištění LPS – modelů je mnoho, řeší SPLDD.

2. OBOR
Informace o počtu rezidenčních míst a žádostech o akreditaci – oficiální informaci o pracovištích disponujících akreditací pro kmen pediatrie postrádáme.

3. FINANCE
NL – zatím jen stručná informace, bod odložen pro neúčast pokladníka. FV – 2018, výhled 2019 – zatím jen orientační informace, bod odložen.
Náklady na kancelář – bod odložen. Celoroční vyúčtování, spolupráce s agenturou – informace regionálním zástupcům o stavu.

4. VZDĚLÁVÁNÍ
ČSMD, rezidenti + mladí PLDD, ZF – informace o stavu příprav vzdělávacích akcí. Podzimní semináře – organizační upřesnění regionálním zástupcům, opět
zjišťujeme nejasnosti v administrativě, na příštím setkání znovu zopakuje Dr. Svobodová + Dr. Tomanová.
Plán na rok 2020 – „páteřáky“, projednán nástin programu, zajištění bude spíše z regionů, Dr. Hromádková pověřena jednáním s psychology.
Pediatrické kongresy a spolupráce ČPS – Dr. Zíma přednesl informaci o stavu příprav kongresu, výbor OSPLD uvažuje o spolupráci na Pediatrickém kongresu i v dalším roce, výbor nedoporučuje dělení kongresu na část PLDD a DL, Dr. Zíma přednese na kongresovém výboru.

5. OČKOVÁNÍ
MMR – výpadek Priorixu, jako náhrada M-M-RVaxPro, informace je na webu. Tiskové konference – v únoru 2019 proběhla tisková konference ČLS JEP na téma očkování, další pak 18. 4. byla věnována především očkování proti pneumokokům, účastníci byli potěšeni velkým zájmem médií.
NIZP (MZ) – vzniká webový informační portál MZ ČR pro širokou veřejnost. NIKO 2. 4. – navrženo rozšíření spektra doporučených očkování, výbor OSPDL
návrh podporuje.

Veřejné slyšení v Senátu ČR 28. 3. 2019 – bylo věnováno diskuzi o očkování, účast Dr. Šebková, Dr. Carbnochová, Dr. Zíma, jednání bylo v celku klidné, veřejnosti byla předložena odborná argumentace podporující stávající očkování, odpůrci očkování předložili další požadavky na redukci povinností a kontroly jejich dodržování.

6. WEB
Informace o webu OSPDL v regionech často chybí – úkol pro regionální zástupce.
Privátní sekce – zvažujeme ochranu části webu heslem, plánováno jednání s programátory.
Informace o akcích SPLDD, jiných – dosud neúplné, Dr. Zíma pověřen nápravou.
Proklik na SPLDD – Dr. Šebková nabídne znovu SPLDD možnost prokliku na stránky OSPDL ČLS JEP.

7. NOVÉ VÝKONY
Informace Dr. Zímy.
Novorozenec, obezita – při jednání v pracovní skupině zástupci pojišťoven nesouhlasí s novými výkony, při minulém jednání prosazovali Pilotní projekt, v
předložené podobě jsme podobu výkonu upravili i na úkor odborných kritérií, abychom vyhověli námitkám ZP, jejich připomínky však eskalují. Rizikové chování – výkon má podporu MZ, také zástupci Společnosti dorostového lékařství a Adiktologické společnosti nám přislíbili podporu, zatím nebyl předložen. Endokrinopatie, enureza – odborná společnost pracuje na metodice provázející návrh výkonů.

8. PROJEKT SZÚ
Spolupráce na projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, 2. 4. 2019 proběhla celostátní konference SZÚ za účasti Dr. Šebkové, dále navazují aktivity v regionech.

9. RŮZNÉ
Roční výkaz – podoba výkazu ÚZIS byla nepatrně upravena pro větší srozumitelnost, nemáme námitky.
PAS – posuzování MPSV, vládní PS, informace Dr. Šebkové o problematice, metodiku záchytu nyní není vhodné měnit.
ORL – komunikace s prof. Chrobokem, od 1. 1. 2019 spuštěn screening sluchu v 5 letech, informace byla PLDD opakovaně předána, nyní byl distribuován plakát A3 a A4 (dostupný na webu), obsah plakátu s námi nebyl projednán, obsahuje drobné nepřesnosti, změna bohužel už není možná! Svět praktické medicíny – OSPDL se bude podílet na časopisu. Konference SPLDD – informace o proběhlých konferencích bere výbor na vědomí.

Zapsala: E. Střechová
Kontroloval: Dr. Zíma