Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 23.4.2021 za účasti regionálních zástupců (regiovýbor)

přítomni: MUDr. Šebková, MUDr. Hromádková, MUDr. Svobodová, MUDr. Verdánová, MUDr. Kmoníčková, MUDr. Procházka, MUDr. Šandová, MUDr. Zíma, MUDr. Tvrdoňová, MUDr. Filová, MUDr. Haasová

omluveni z prezenčního jednání: MUDr. Procházková (připojena během celého jednání prostřednictvím aplikace Zoom)

1. Kontrola předešlých zápisů z 1 a 2/2021, bez připomínek

2. Představena nová regionální zástupkyně jihomoravského regionu MUDr. Tereza Filová.

3. Kultivace pracovních skupin:
a. skupina pro pacientské organizace – povede MUDr. Svobodová, návrh schématu, bude spolupráce s mladými kolegy, vstupy na školitele a další vzdělávací akce
b. nově zachováme – gastroenterologie a výživa, endokrinologie, očkování, zdravotní a očkovací průkaz, farmakoterapie, nefrologie, obezitologie a preventivní kardiologie, respirační a alergologie, eHealth-elektronizace, mladí PLDD, závislosti a patologické chování, publikace, paliativní péče, pacientské organizace,
c. ověříme ochotu vedoucích pokračovat v práci, následně kontrola členů skupin,
d. zrušíme – seznam zdravotních výkonů, doporučení pro praxi, vzdělávání (agendou se zabýváme mimo PS).

4. Paliativní péče – MUDr. Hromádková – zástupci PLDD, DL, sociální péče, paliativní péče – celkem cca 16 zástupců:
a. koncepce paliativní pediatrické péče – plán péče, vzájemná informovanost, rozdělení kompetencí, resp. směřování pacienta, paliativní týmy ad hoc,
b. komunikační dovednosti PLDD – jejich rozvíjení, zařadíme do vzdělávání
c. problematika úmrtí dítěte doma – nutná informovanost, postup.

5. Návrh mladých PLDD (MUDr. Procházková/ MUDr. Nývltová):
a. vzdělávání pregraduální – zvýšit zájem studentů LF o pediatrii/PLDD; cyklus přednášek „Kam po škole?“ – výběr oborů, zařadit pravidelně a v celé ČR přednášku o PLDD – regionální zástupci – představení práce PLDD, představení oboru; účast na společenských akcích fakult:
– vypracovat minimální sylabus pro výuku PLDD, resp. pediatrie,
– spolupráce s LF, 
– zmapování stavu výuky na LF – MUDr. Procházková, MUDr. Nývltová vypracovaly dotazník, s výsledkem bude seznámen regiovýbor,
b. revize povinných kurzů v předatestační přípravě,
c. systém patrona ve vzdělávání – měl by být primárně školitel pro jeho školence,
d. desky (rádce) pro provozování ordinace PLDD – administrativní povinnosti,
e. rozšíření počtu mladých PLDD v pracovní skupině (optimálně členové OSPDL),
f. zmapování IT schopností PLDD – snaha o podporu PLDD v elektronizaci,
g. spolupráce s Mladými lékaři, Mladými pediatry, Mladými praktiky.

6. Informační platformy – NZIP(MZČR) – příprava textů – MUDr. Tvrdoňová, MUDr. Filová – akt. teplota, péče o atopika – diskutována forma pro laiky, nelze doporučovat homeopatika, dopracujeme:
a. pacientský web – dříve aktivita utlumena s ohledem na SPLDD,
b. aktivity na sociálních sítích – směřováno na mladší kolegy,
c. boj s dezinformacemi a edukace – formou krátkých videí.

7. Zahraniční aktivity:
a. příprava převzatých cizojazyčných textů pro NL – koordinuje MUDr. Zíma (Kulhavý),
b. možnost vyslat zástupce na zahraniční kongres podle finančních možností.

8. Učebnice PLDD – ohlasy jsou pozitivní, křest na webu, informace v NL, navržena na Cenu ČLS JEP.

9. Informace z regionů/sekretariát:
a. výměna regionální zástupkyně v JM regionu, reakce na kritiku MUDr. Filové (je před složením atestace) – kolegyně je řádným členem OSPDL ČLS JEP, její pověření k zastupování v JM regionu je zcela legitimní,
b. nutná spolupráce regionálních ve změnách členské základny, aktualizace seznamu členů,
c. změníme systém přihlášky k členství na on-line formu, v návaznosti na update webu,
d. školení p. sekretářky – domluveno s Ing. Provazníkem,
e. MUDr. Procházková navrhuje sdílení seznamu členů – tomu brání GDPR,
f. návrh MUDr. Svobodové na pravidelnou informaci o činnosti OSPDL na páteřních seminářích, 
g. MUDr. Procházková a MUDr. Procházka informují o jednostranném rozhodnutí odstranit logo z pozvánek společných akcí ze strany SPLDD v jejich regionu. Z naší strany trvá nabídka spolupráce s profesní organizací na centrální i regionální úrovni. Kolegové sjednají schůzku k vysvětlení a vyřešení situace,
h. centrálně byla jednostranně ukončena spolupráce na VOXu ze strany SPLDD – dotazy členské základny na pokračování užívání loga OSPDL – vysvětleno; zůstal jen stejný formát, ale logo OSPDL bylo vypuštěno. 

10. Vzdělávání – s novým předsedou ČPS (Doc. Bronský) navázána spolupráce, otevřena spolupráce na úpravě postgraduálního vzdělávání; podpora pregraduálního vzdělávání se zaměřením na pediatrii:
a. vytvořena společná pracovní skupina k jednání,
b. informace z akreditační komise – započítávání praxe na COVID jednotkách, rezidenční místa – projednání zpožděno proti zvyklostem.

11. Kontinuální vzdělávání:
a. připravujeme cyklus akcí o finanční gramotnosti,
b. školitelé – 4.–5. 6. 21, přehled programu – výživa, DM, pacientské organizace, bolest,
c. podzimní páteřáky – poruchy řeči, bude on-line, volba času?! celkem alespoň 3 hod., termíny jsou dané – všední dny, diskuse k programu – SPC?, vývoj řeči, regionální přednáška, ev. možno zvolit program A,B, schéma 3 přednášky po 30 minutách + 1x regionální přednáška – návrh pošle MUDr. Hromádková,
d. proběhnuvší jarní páteřáky – Lokomoce – byly velmi úspěšné, bude navazovat Konference na podzim,
e. Zdravotnické forum – září 2021, živě, nelátkové závislosti a agrese u dětí.

12. Elektronizace – nabídka školení o elektronických formách vzdělávání – Ing. Provazník, Ing. Kolesa, pro regionální zástupce a výbor.

13. Web – současná situace je na hranici možností webu – proběhne velký update, nové rozšířené schéma, odstranění neaktuálních informací, zlepšení přehlednosti – MUDr. Zíma .

14. Logo OSPDL – již není moderní, obtíže s umístěním do tiskových sestav, návrh na nové logo v kulaté formě – zvolen návrh č. 2, viz materiály k jednání – odsouhlaseno,
a. dosavadní obdélníkové logo ponecháme v záloze.

15. Vizitky – navržen nový formát, nerozhodnuto o definitivním vzhledu – vybereme per rolam, všichni pošlou potřebné údaje

16. Doporučení pro praxi
a. Výživa kojenců a batolat – MUDr. Hromádková, MUDr. Szitanyi, MUDr. Šebková,
b. Vitamin D v praxi PLDD – MUDr. Tláskal, prof. Bartůňková, MUDr. Kalvachová, MUDr. Zíma,
c. Diagnostika ABKM – MUDr. Bělohlávková et al.,
d. Očkování I. – pneumokoky – jen elektronicky,
e. očkování II. – HPV – v přípravě,
f. Receptář pro kojence s ABKM – v přípravě, 
g. Vyšetřování genitálu v ordinaci PLDD – stručné stanovisko, MUDr. Zíma – spolupráce s dětskými gynekology,
h. Genetika – MUDr. Hromádková, prof. Macek – v přípravě, 
i. Časně propouštěný novorozenec, ambulantní porod – v přípravě, mezioborová spolupráce
j. Podávání ATB – v přípravě – povede MUDr. Procházka,
k. podnět z terénu – RHB a vývoj kojence formou obrázků či videí, hlavně pro rodiče, možno využít stávající knižní tituly, např. J. Knězová: Nejlepší kniha o miminku…

17. Projektová studie Kendamil – spolupráce navázána, domluva na formě.

18. Podnět MUDr. Urbanové na stanovisko k užívání roušek ve školách a omezení školní docházky. Výborem projednáno. Odpoví Dr. Zíma ve smyslu podpory užívání ochrany úst a nosu. S omezením šk. docházky nejsme v souladu, ale nemáme z MZ ČR dostatečné informace k vyjádření. 

19. Podnět MUDr. Valeše k dětským indikacím podání protilátek proti COVID – je třeba určit indikace v dětském věku – je otázkou na specialisty, terapeutické okno podání – pokusíme se sumarizovat včetně administrativního postupu.

20. Očkování proti covid-19 u rizikových – indikuje specialista, PLDD by měl upozornit.

21. Problematika testování proti covid-19 ve školách.

22. Problematika ambulantní péče o děti s podezřením na covid-19 – preferujeme distanční formu péče, ale nelze omezovat přístup k péči (každý je povinen vyšetřit pacienta bez ohledu na Dg.) – problém vzniklý v ZPČ – předáno reg. SPLDD.

23. Lázně Bělohrad – doporučeno ke schválení uvedených indikací ve spolupráci s prim. Tláskalem a prim. Boženským.

24. Potvrzování pozitivního testu pro školy – stanovisko přiloženo, schváleno dříve per rollam, formulář – k dispozici na webu.

25. Vyhláška o specializačních nástavbách – naše připomínky schváleny per rollam dříve, je přílohou zápisu.

26. ATB studie – spolupráce s MUDr. Trojánkem, výsledky vyšly v NL.

27. Zákon 48 – naše podpora rozšíření úhrady očkování o rotaviry a meningokoky bez věkového omezení – prošlo 2. čtením v parlamentu v pozměněné formě – MEN pro adolescenty, KE nad 50 let, HPV hrazení i vícevalentní vakcíny.

28. Finanční situace, vyúčtování již k dispozici u akcí AHOU, ještě není z ČLS, stav je předběžně dobrý, lepší než vloni, v tomto roce je plán opět příznivý, nutné pokrytí ročních provozních nákladů.

29. Dermatologie pro pacienty – edukační médium pro atopiky, podporujeme.

30. Pracovní skupina při vládě ČR pro  drogovou problematiku – naši zástupci jsou MUDr. Šebková, MUDr. Zíma.

31. PAS a reportáž ČT – Infiltrace – nestandardní praktiky některých center, nepřesné informace o ABA terapii – její nadhodnocení,
a. navrhli jsme vytvoření odborné skupiny pro PAS v rámci ČLS JEP.

32. Průkaz diabetika – vydávají specialisté, ale může i PLDD, spolupráce s pacientskou organizací, www.diadeti.cz.

33. Spolupráce s firmou AstraZeneca – očkování proti chřipce – intranasální, edukační materiály, doporučení k očkování dětí proti chřipce, úvaha o možné úhradě ZP.

34. Noví členové – MUDr. Genčurová, Plzeň; MUDr. Chlapková, Ohrazenice – schváleno.

35. Sleva na členském příspěvku – MUDr. Rektorová - schváleno.


Zapsal: MUDr. Zíma