Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 20.11.2019

Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 20.11.2019
Přítomni (bez titulů): Šebková, Zíma, Svobodová, Carbnochová, Hromádková
Nepřítomni, omluveni: 0

1. Zápis z předešlého jednání výboru schválen bez připomínek.
- Úkoly splněny jen zčásti – dokončit do konce roku 2019.

2. Pracovní skupiny
- PAS – MUDr. Šebková informuje o posledním vývoji pracovní skupiny MZ pro PAS.
- Porodnictví – otázka časnějšího propouštění novorozence do ambulantní péče. OSPDL vydala své stanovisko – zásadní nesouhlas. Návrh zásadních změn v metodice evidence obyvatelstva. Z našeho pohledu: Děti mají právo na péči lékaře s náležitou erudicí, návrhy na snížení úrovně péče o dítě jsou zcela nepřijatelné.
- Domácí umělá plicní ventilace – především dospělá problematika, informuje Dr. Zíma.

3. CAV
- Podporujeme uskutečnění výzkumu, jak tradičně probíhal v předešlých desetiletých cyklech.

4. Preskripční omezení
- Informuje Dr. Zíma: v běhu stále další hloubkové revize, léky v rámci reformy primární péče jsou z naší strany vypořádány.

5. Screening vývoje řeči
- Zpracuje Dr. Hromádková.

6. Národní zdravotní informační portál
- Účast OSPDL v sekci Rodiče a děti, posílat témata.

7. Spolupráce s pacientskými organizacemi
- Konference APO – vybrána jako zástupce Dr.Hromádková – 27.11.2019.

8. Brožura sexuální výchovy
- Dotisk – výbor souhlasí.

9. Preventivní programy ZP
- Informuje Dr. Šebková.

10. Vzdělávání
- Páteřní semináře – velmi pěkný vstup v rámci firemní sekce – Dr. Hromádková pošle Dr. Šebkové poklady k oficiálnímu poděkování.

11. Termínový kalendář – probrány změny v termínovém kalendáři vzdělávání:
- Páteřní semináře – Dr. Cabrnochová pracuje na programu psychosomatiky – zajištění přednášejících – dokončí do konce roku 2019 a rozešle výboru a regionálním. Kontaktní osoby. Pro nefrologii bude program zajištěn regionálními zástupci, kontaktní osoby jsou i tak nutné.
- Školitelé – 12.–13.6.2020, místo konání v Praze je v jednání.

12. Zpráva z výboru Pediatrického kongresu 2020
- Program – připravena témata plenárních přednášek, náplň jednotlivých bloků je v přípravě (možno ještě navrhovat témata sdělení, příp. i s přednášejícím), PLDD připadne opět sobota, ale v rámci kongresového výboru domluvena spolupráce PLDD a DL napříč celým programem.

13. Brožury
- Racionální ATB terapie + ORL.

14. Obor
- Dopis MZ od primářů Ryba, Gut – podporují současnou verzi VP pediatrie – se souhlasem vedení ČLS
- Podporující stanovisko našemu návrhu - předsednictv ČLS, několik primářů DO, m/Mladí PLDD, VPL, SVL, Mladí praktici, profesor pediatrie

- Stále chybí zápis z jednání akreditační komise, kde jsme navrhli změnu vzdělávání (6 měsíců PLDD pro všechny bez výjimky ve specializační části), návrh byl hlasováním zamítnut, bude přílohou zápisu z jednání akreditační komise. Důvodem návrhu je i to, že cca 10 % nemocnic nepočítá ve vzdělávacím plánu s žádnou stáží v ordinaci PLDD.
- Zájem fakult pořádat kurzy pro PLDD (v tuto chvíli nepovinné) – často zcela nedostatečné
personální obsazení – vždy by měl být alespoň jeden PLDD s dostatečnou praxí.

15. Finance
- Účtování v 2.P 2019 – instrukce pro členy regiovýboru
- Dr.Svobodová připravila manuál k páteřním seminářům + dohotoví společně s dr. Zímou: o návrh úprav finančního řádu, o pořádání páteřních seminářů – v Praze a Stř.Č. bude nový regionální zástupce pro region, Praha – úvaha nad možnými kandidáty, primární je hladký průběh vzdělávací akce.
- Návrh na úpravu členských příspěvků – studenti LF + rezidenti 0,- Kč, možnosti zjistí Dr. Svobodová (upozorňuje na povinnost úhrady členského příspěvku ČLS 300,- Kč ročně).

16. Hygiena a epidemiologie
- MZ – Dr. Kvášová – národní plán eradikace polio, očkování imigrantů selhává, zajištění očkování
imigrantů ze strany PLDD.
- Elektronické hlášení infekčních nemocí – výbor navrhuje zachovat obě možnosti – elektronicky i
klasicky, Dr. Šebková zjistí postoj SPLDD

17. Spolupráce na projektu C4C
- Prezentuje Dr. Pokorná, VFN, a MUC.Sabina Černá – pediatři, neonatologové, PLDD, ev. ostatní; projekt cca 20 zemí, VFN a UK centrem pro ČR a SR, akt. projekt zjišťuje zvyklosti v antikonvulzivní léčbě dětí do 3 let – možnost ovlivnit výrobu léků. Výhledově antimykotika. Výukový server pro studenty. Informační letáky pro rodiče/lékaře. Informace v periodicích OS. V prvé vlně do konce roku 2019 zapojíme členy výboru + regionální + další dobrovolníky – cca 10 pracovišť. Dotazník na www.c4c.cz , možno předávat poštou po vytištění, nebo elektronicky. Kromě dotazníku ještě interní dokument pro vyplňujícího – seznam pacientů, dále kontakty na vedoucí řešitele ke konzultacím. Téma je využívání antikonvulziv u křečových stavů vyjma febrilních křečí.

18. Ostatní
- Dotazník Studie Dr. Trojánka ve spolupráci s OSPDL k racionální ATB terapii.
- Obezita – schůzka s VZP, zástupci OSPDL nepřizváni.
- Nabídka firmy Roche – studie uplatnitelnosti rychlé diagnostiky chřipky, RSV.

19. Přihlášky nových členů – výbor přijetí nových členů schválí per rolam.

20. Příští jednání 13.12.2019 v 15 hodin v TOP hotelu – zimní zahrada.

Zapsal: Z. Zíma
Kontrolovala: A. Šebková