Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP za účasti regionálních zástupců konaného dne 18. 10. 2019

Přítomni (bez titulů): A. Šebková, E. Svobodová, H. Cabrnochová, Z. Zíma, P. Hromádková, D. Verdánová, M. Kmoníčková, J. Štádler, J. Tomčalová, B. Procházka, P. Tvrdoňová, J. Aronová

Omluveni: P. Haasová, D. Mendelová, H. Letáková


1. Pracovní skupiny

 • Odborná skupina pro řešení problematiky osob s PAS – informace předsedkyně – denní tisk, rezignace předsedy SDDP – dění neodpovídající racionální spolupráci – z rozhodnutí výboru OSPDL nebude OS mít zástupce v této skupině. Nevylučuje to ale spolupráci na úrovni MZ, či s touto skupinou na dílčích úkolech prospěšných handicapovaným.
 • Tisková konference dětské psychiatrie.na půdě ČLS JEP – veřejné poděkování MUDr.Matýse dětským praktikům za spolupráci.
 • Pracovní skupina při vládě pro porodnictví  – předčasné propouštění před 72. hodinou a porody doma – ČPS ČLS JEP a ČNeOS ČLS JEP byly seznámeny s naším negativním stanoviskem k časnému propouštění, stanovisko odesláno pracovní skupině. Reakce předsedy ČNeoS podporuje náš postoj. OSPDL trvá na platném metodickém pokynu MZ, odborný názor se nemění.
 • Opakovaně se objevují informace o výrazném poklesu procenta kojených dětí v péči PLDD – na základě dat ÚZIS tyto hypotézy nejsou správné.


2. Rozvíjí se diskuse kolem možného hrazení laktačního poradenství a možnosti „dětských“ sester samostatně navštěvovat novorozence a kojence. Je nutné zvážit všechna pro a proti, indikujícím by měl být vždy PLDD.

 • Paralelně nutná podpora vzdělávání sester v ordinaci PLDD.


3. Jednání na VZP

 • Jednání o DUPV – již zpráva minule (Dr. Zíma).
 • CAV – zpracování by měl provádět ÚZIS, náměstkyní MZ Dr. Šteflovou  bude vyvoláno jednání s ředitelem – kromě předsedkyně účast Dr.Procházky.
 • Preskripční omezení – vychází z reformy prim.péče – zajišťuje Dr. Zíma. Další jednání bude na konci října 2019. Dr.Zíma rozešle seznam léků navržených k uvolnění preskripce, možno posílat další návrhy.


4. Vzdělávání

 • Termínový kalendář rozešle Dr. Zíma, velké regionální akce prosím hlásit Dr. Zímovi k zařazení do termínového kalendáře.
 • Návrhy témat na 1–2 roky dopředu – regionální pošlou návrhy.
 • Manuál na pořádání páteřních seminářů – vyhotoví Dr. Zíma + Dr. Svobodová.
 • Páteřní semináře a Školitelé zajistí vědecký sekretář Dr. Cabrnochová. V roce 2020 – téma nefrologie/psychosomatika. Základní okruhy ve všech regionech stejně.
 • Rezidenti  1.–2. 11. – nabízet mladým lékařům (v přípravě, začínající, před převzetím praxe).
 • Zdravotnické fórum 23. 11. – problematika závislostí, záštita ministra zdravotnictví
 • nový výkon záchytu adolescenta ohroženého závislostí .
 • Školitelé – nově opět v červnu,12.–13.června 2020 v Praze
 • návrh programu.
 • Pediatrická akademie – témata – očkování, manuál pro rizikové chování, vitamin D, Medici  pro očkování.
 • Pediatrický kongres – zástupci v kongresovém výboru Dr.Cabrnochová, Dr. Zíma
 • OSPDL + SPLDD zajistili sobotní program
 • výbor schválil finanční vyrovnání ČPS a OSPDL  – v příloze
 • spolupráce bude pokračovat, předběžně domluveny podmínky mezi ČPS a spolupořadateli, diskuze nad formátem dalšího ročníku
 • další kongresový výbor proběhne 14. 11. 2019 – zástupci budou opět Dr.Cabrnochová, Dr. Zíma
 • návrhy témat z členské základny a regionálních
 • Kongres primární péče – zástupcem v programovém kongresovém výboru za OSPDL v případě stejného  zajištění jako letos bude předsedkyně OSPDL a Dr. Procházka
 • návrh na kulatý stůl - stomatologie
 • Česko-slovenské mezioborové dny  – vzhledem ke změnám v organizaci práce OSPDL posuneme termín na rok 2020.


5. Mezioborová spolupráce

 • Screening vývoje řeči – viz přílohu, připravit případně nový výkon, nabídneme následně SPLDD.
 • Dr.Trojánek – dotazník na ATB terapii – je třeba znovu podpořit – je to nezisková studie s výstupy důležitými pro praxi PLDD
 • Obezita – téma Obezita bude jako příloha VOX pediatriae, příprava Brožury OSPDL, pozvánka na konferenci Společnosti pro výživu 29. 11. 2019.
 • Screening sluchu – prof.Chrobok, nový metodický pokyn pro novorozence, připomínka vyšetření 5letých dětí, přednáška a schůzka regionálních koordinátorů v Poslanecké sněmovně.
 • 1000dní – Dr. Šebková, Dr. Boženský, Dr. Tláskal, etc.– vzdělávání zdravotníků.
 • Očkovací boardy – Dr. Cabrnochová, Dr. Šebková, Dr. Hülleová – a tiskové konference na podporu očkování.


6. Obor

 • Pokud nebude samostatný obor, je bezvýhradně nutné rozšíření stávajícího vzdělávání ve speciální části zaměřené na primární péči (náš návrh na minimální vzdělávání v PLDD 6 měsíců povinně + 4 kurzy povinně).
 • Rezidenční místa v roce 2019 – vypsáno 100, v tuto chvíli obsazeno jen 68.
 • Akreditace pracovišť – v současné době lze vzdělávat v rámci smluvního vztahu při akreditaci dětského oddělení nemocnice.
 • Po zhodnocení současné situace lze doporučit dosavadním školitelům požádat o akreditaci na část vzdělávacího programu na pracovišti PLDD, tj.3 + 6 měsíců – dopis školitelům připraví Dr. Cabrnochová za katedru PLDD, rozeslání zajistí Dr.Zíma.  
 • Kompetence po kmeni – ve spolupráci s ČPS, příloha zápisu


7. Finance

 • Pokladník připomíná způsob finančního vyrovnání s ČPS v rámci Pediatrického kongresu 2019, výborem OSPDL schváleno, výboru ČPS zašle  Dr. Zíma .
 • Vyúčtování podúčtu OSPDL v rámci ČLS JEP v roce 2018 – výbor seznámila Dr. Svobodová, je přílohou zápisu, výbor zprávu o hospodaření OSPDL ČLS JEP schvaluje.
 • Regionální budou do vyúčtování psát číslo akce (VS) k jednodušší kontrole pokladníkem.
 • Dr. Tomanová rezignovala na funkce ve výboru OSPDL – Dr. Svobodová pro ni navrhuje zvláštní odměnu– výbor návrh schvaluje.


8. Různé

 • Setkání pacientských organizací – účast Dr. Zíma, Dr. Hromádková – řešení možností účasti pacientských organizací na uvedení nových léků na trh.
 • Mladí lékaři – nová pracovní skupina OSPDL.
 • Medici pro očkování – možnost spolupráce.


 • Další výbor bude ve středu 20.11.2019 od 16:00 v Lékařském domě.
 • Další výbor s regionálními zástupci bude v pátek 13.12.2019 od 15:00 v Zimní zahradě TOP Hotelu Praha, možno navrhovat hosty na navazující slavnostní večeři.
 • V roce 2020 budou výbory předběžně ve čtvrtek od 16:30 hodin v kanceláři OSPDL ČLS JEP v Lékařském domě – termíny domluvíme v listopadu – zajistí Dr. Zíma.


Zapsal: Dr. Zíma