Z Kongresu

Chová se divně – doktore, pomozte!

V posledních letech přibývá jak v záchranných službách, tak na urgentních příjmech tzv. psychosociálních urgencí. Označují se tak všechny stavy, které nesouvisejí se somatickou nemocí či poraněním, ale převažující původ je v psychické či v sociální oblasti. Psychická onemocnění zpravidla (s výjimkou dokonaných sebevražd) neohrožují pacienta na životě, významně však limitují kvalitu života nejen samotného pacienta, často i jeho rodiny. V prvním kontaktu s pacientem s viditelně problémovým chováním je potřeba symptomatický přístup a základní zvládnutí situace při zajištění bezpečnosti jak pro pacienta, tak často i pro personál a v případě urgentního příjmu i pro ostatní pacienty.

Více v článku

Vrozené a naučené v chování (podíl genů a zevních vlivů na rozvoj duševních poruch)

Video - Své kongresové sdělení v připojeném videu shrnuje prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a přednosta Kliniky psychiatrie a klinické psychologie 3. LF UK, Praha.

Více v článku

Terapie gastroezofageálního refluxu z pohledu léčebné rehabilitace

Gastroezofageální reflux (GER) a refluxní choroba jícnu (GERD) je choroba s neustále se zvyšující incidencí. Je mnoho možných faktorů, které četnost této choroby navyšují, od pokročilé diagnostiky (zlepšený záchyt) přes změnu stravy a pohybového režimu až po psychosociální důvody. GERD se tak jeví jako civilizační onemocnění, neboť incidence roste společně se změnou společnosti a se změnou určitých sociálních stereotypů. Jednou z hlavních příčin nárůstu GERD je obecná dekondice – ta v etiopatogenezi GERD působí přes nárůst obezity, zhoršení tělesné výkonnosti a změny držení těla(sedavý způsob života = VDT).

Více v článku

Možnosti fytofarmak při léčbě onemocnění horních cest dýchacích

Biofilmem rozumíme společenství mikroorganismů obalené extracelulární polymerní matrix, které je nevratně přichycené k povrchu či mezifázovému rozhraní.Biofilmy však nejsou jen slizovitá vrstva mikroorganismů, jedná se o komplexní, strukturované a koordinované systémy s vysokou úrovní organizace. Přichycení k povrchu a tvorba mikrobiálních společenství jsou účinnými prostředky k přetrvání v nepříznivém prostředí, koncentrace antibiotik potřebná pro usmrcení bakterií žijících v biofilmu je až 1000× vyšší, než je tomu u plankton...

Více v článku