Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 13.12.2019 za účasti regionálních zástupců

Přítomni (bez titulů): Šebková, Zíma, Cabrnochová, Hromádková, Verdánová, Tomčalová, Šandová, Mendelová, Aronová, Tvrdoňová
Omluveni: Svobodová, Kmoníčková, Letáková, Haasová, Vitoušová, Štádler, Procházka

1. Kontrola zápisu předešlého jednání výboru – bez připomínek

2. Zpráva ze semináře KLPK – informuje Dr. Zíma, v příloze písemná zpráva Dr. Svobodové

3. Reforma primární péče – hodnocení – nové programy péče

a. Obezita plus – výhrady jsme již probrali při zavedení programu, OSPDL nebyla přizvána k dalšímu jednání

b. Nutricheq – spolupráce s Nadačním fondem 1000 dní a fondem prevence VZP, akce má podporu OSPDL, další informace budou následovat – vypracuje Dr. N. Szitányi

c. další preventivní programy – edukační charakter se zapojením PLDD

4. Edice OSPDL – v přípravě Preventabilní nákazy a očkování, ATB terapie v ordinaci ORL a PLDD a infektologie, Vitamin D – komplexní pohled, Výživa jako prevence civilizačních chorob (1000 dní, Nutricheq, prevence obezity a metabolického syndromu)

5. Národní zdravotní informační portál – žádost o spolupráci při formování obsahu – kapitola Rodiče a děti

6. Kongresový výbor Pediatrického kongresu 2020 – příprava programu dále pokračuje, diskuse nad formátem akce – sobotní část bude z velké části v naší režii, jinak se bude program prolínat. Definitivní návrh programu předložíme do dalšího výboru. Koordinaci postupu se SPLDD zajistí Dr. Cabrnochová. Pracujeme na tématech intenzivní péče (prim. Vobruba), neonatologie a kardiologie (prof. Janoušek). Návrh na zařazení problematiky LPS nepovažujeme za dobrý.

7. Nové výkony

a. Rizikový novorozenec, Obezita – odborný podklad OSPDL

b. Rizikové chování – výkon má všeobecnou podporu, je třeba ho předložit

c. Ortoptické vyšetření – žádost o spolupráci od ortoptistů – navrhli jsme zásadní úpravu, rozdělení na výkon Vyšetření Plusoptixem (mohli bychom sdílet) a výkon Vyšetření ortoptistou (zahrnující specializové výkony se specifickým vybavením), návrh byl při jednání pracovní skupiny přijat. Informuje Dr. Zíma, komunikace nad návrhem s Dr. Kulhánkovou (zástupce SPLDD v pracovní skupině). Eliminovat vyšetřování zraku dětí ve školkách za nejednotných podmínek. Návrh výkonu rozešle Dr. Zíma regiovýboru k vyjádření členů.

d. Návštěva dětské sestry u novorozence a laktační poradenství – upravil Dr. Zíma, další postup budeme koordinovat s Dr. Mydlilovou a Laktační ligou

e. Návrh na zavedení kurzu Laktačního poradenství pro dětské sestry v ordinaci PLDD v garanci OSPDL. Dr. Mydlilová s naším záměrem souhlasí a podporuje ho.

f. Vývoj řeči – materiály od Doc. Býtešníkové zpracovává Dr. Hromádková. Diskuze nad nejvhodnější dobou kdy vyšetření zařadit – vyplývá potřeba zavedení prohlídky ve 2 letech. Kapacita logopedických pracovišť? Jaké je síť ? Souhrn problematiky připraví Dr. Hromádková do příštího výboru.

g. příprava výkonu Preventivní prohlídky ve 2 letech – návrh připraví Zíma a Hromádková

8. Představení nové regionální zástupkyně v Plzeňském kraji – Dr. Pavla Šandová. Současně výbor děkuje Dr. Tomčalové za dosavadní práci. V Praze došlo také ke změně, nově bude zástupcem Dr. Vitoušová, Dr. Štádlerovi děkujeme za dosavadní práci. Oba z dnešního jednání omluveni.

9. Vzdělávání

a. Páteřní semináře – Dr. Mendelová hlásí výměnu tématu z jara na podzim – akceptujeme

b. Dr. Cabrnochová – informace o přípravě programu psychosomatiky, informace o zajištění již šla emailem

c. Školitelé – diskuze nad programem, definitivně dokončit do konce 1/2020 - členská schůze OSPDL, spirometrie, technika inhalace spacerem, spolupráce s alergology (prof. Petrů), nové výkony, systém preventivních prohlídek ve Švýcarsku, rezidenční místa

d. Pediatrická akademie – seznámení s programem, registrace otevřena

e. Rezidenti – očkování, výživa, termíny, program

f. Zdravotnické fórum – návrhy témat z výboru

g. Webináře – očkování, nová forma vzdělávání

h. organizace páteřních seminářů – dotazy regionálních zástupců, problematické pořádání akcí souběžně (snaha o vstřícnost vůči SPLDD, prioritní je uskutečnění akce), návrh na zvýšení účastnického poplatku zatím odložen

10. Náš návrh spolupráce se SPLDD – projednání bylo odloženo

a. Otevřený dopis předsednictvu SPLDD – v materiálech k jednání

b. Článek o významu odborných společností – v materiálech k jednání

11. Obor

a. dopis prim. Ryby a Guta ministru zdravotnictví – útok na dostatečné postgraduální vzdělávání v primární péči (3+6 měsíců + kurzy).

b. hodnocení reformy primární péče – podpora oboru PLDD se neuskutečňuje

c. připravované jednání akreditační komise za účasti p. ministra – je nutné politické rozhodnutí

d. podpora našeho návrhu na úpravu specializačního vzdělávání (3+6 měsíců + kurzy) z mnoha stran

e. předání adolescentů do péče VPL je naprosto nepřijatelné

12. Očkování

a. doporučení vakcinologické společnosti k očkování proti rotavirům – informace Dr. Cabrnochové – není nutné žádné vyšetření před zahájením očkování. Vakcinologická společnost reaguje na aktivity některých laboratoří – Dr. Cabrnochová pošle informaci výboru. Nejsou definované žádné intervaly od jiných očkování. Zrušeny kontraindikace u metabolických onemocnění. Výbor schválí per rolam, v rámci projednání nejsou námitky.

b. úhrada očkování kojenců proti meningokokům je schvalována v PS, bude nejdříve od 1.7.2020

Zapsal: Dr. Zíma
Kontrolovala: Dr. Šebková